มฟล. อันดับ 1 ในไทยสาขา Life Sciences ปี 2021 จาก Times Higher Education (THE)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับ 251-300 ของโลกและเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยในสาขา Life Sciences ประจำปี 2021 จาก Times Higher Education (THE) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

ผลการจัดอันดับพิจารณาจากการเรียนการสอน การวิจัย การถูกอ้างอิงผลงานวิชาการ ความเป็นนานาชาติ และรายได้ด้านการวิจัยจากภาคเอกชน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความโดดเด่นในการถูกอ้างอิงงานวิจัยและความเป็นนานาชาติ โดยเฉพาะในด้านการอ้างอิง (Citations) นั้น มฟล. ได้คะแนนถึง 96.1 คะแนนเป็นอันดับที่ 34 ของโลกในด้านนี้

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดสอน 9 หลักสูตรในสาขา Life Sciences ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ (ป.ตรี) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ป.โท ป.เอก) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ป.ตรี ป.โท ป.เอก) เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ (ป.ตรี) เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว (ป.โท) และ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (ป.ตรี)

โดยในปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจำนวน 11 แห่งจากมหาวิทยาลัยที่ผ่านเกณฑ์พื้นฐานการจัดอันดับประจำปีนี้ทั้งหมด 895 แห่งทั่วโลก

สำหรับมหาวิทยาลัยอื่นของประเทศไทยในสาขา Life Sciences ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ในอันดับที่ 301–400 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในอันดับที่ 501–600 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในอันดับที่ 601– 800 นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยไทยอีก 3 แห่ง อยู่ในอันดับที่ 801+ ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่มา: https://bit.ly/33c1lv4 

  • 2915 ครั้ง
  • #THE #MFU Rankings