มฟล. ศึกษาดูงาน ม.พะเยา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน  2563 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) นำโดย รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 13 คน เข้าศึกษาดูงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมบวรรัตน์ประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี รศ. ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ อาทิ รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นผู้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานภาพรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยพะเยา และมี ผศ.อังคณา  ปานเทือก ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้เสนอแนะและตอบข้อซักถามให้การต้อนรับ
.
สำหรับวัตถุประสงค์การเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการทำงานตลอดจนขั้นตอนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ในอันดับที่ 15 ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษทั้งหมด 83 หน่วยงาน ด้วยคะแนน 92.12 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ A 
.
ทั้งนี้จากการศึกษาดูงานพบว่ามหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและความโปร่งใสซึ่งได้นำหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด มาพัฒนาเป็นเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทุกหน่วยงานเกิดความตระหนักถึงการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม ประกอบกับมีการกำหนดคณะกรรมการ และคณะทำงานเป็นลำดับขั้นที่ชัดเจน ส่งผลให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับค่าคะแนนที่สูงและผ่านเกณฑ์การประเมิน
.
ภายหลังจากการนำเสนอและการตอบข้อซักถามเสร็จสิ้น อธิการบดี มฟล. ได้กล่าวขอบคุณที่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานอย่างอบอุ่นและนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานที่มีประสิทฺธิภาพ โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะนำข้อมูลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงต่อไป
 

  • 1325 ครั้ง