สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ จัดพิธียกขันตั้งไหว้สาคุณูปมาจารย์และพิธีมอบเสื้อกาวน์ ปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ (School of Integrative Medicine) จัด พิธียกขันตั้งไหว้สาคุณูปมาจารย์และพิธีมอบเสื้อกาวน์ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมสมเด็จย่า โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.พญ.สุลัคณา น้อยประเสริฐ รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ คณาจารย์และนักศึกษาจากสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ รวมถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จาก 3 สาขาวิชาที่เข้าพิธีรับมอบเสื้อกาวน์ คือ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน และสาขาวิชากายภาพบำบัด ในงานนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองที่เดินทางมาแสดงความยินดีกับบุตรหลาน ได้เข้าร่วมชมกิจกรรมภายในหอประชุมสมเด็จย่าอีกด้วย

    ช่วงต้นของกิจกรรม เป็นการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม อันสะท้อนถึงการอนุรักษ์สืบสานขนบและภูมิปัญญาของชาวล้านนา อันเป็นถิ่นที่ตั้งของมหาหวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-ช่างฟ้อน) ศิลปินอาวุโสชาวเชียงราย ร่วมทำการแสดงในชุดฟ้อนสาวไหมเชียงราย ซึ่งแม่ครูบัวเรียวเป็นต้นแบบให้แก่ลูกศิษย์ช่างฟ้อนมากมาย นอกจากนี้ ยังมีการแสดงฟ้อนเล็บจากกลุ่มสตรีอาวุโสชุมชนศรีทรายมูล เทศบาลนครเชียงราย ร่วมด้วยการบรรเลงดนตรีปี่พาทย์พื้นเมืองล้านนา โดยวงแห่พื้นเมืองคณะปางลาว การแสดงตีกลองสะบัดชัย จากกลุ่มเยาวชนรักษ์ศิลป์ล้านนา อ.เชียงแสน การแสดงจากชมรมนาฏศิลป์ มฟล. การแสดงนาฏยกรรมล้านนาร่วมสมัยโดยนักแสดงกลุ่มเดอะไทยส์ จากขัวศิลปะ เชียงราย

      จากนั้นเข้าสู่พิธีการตามลำดับ โดยรักษาการคณบดีกล่าวรายงาน และประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

      ดร.พญ.สุลัคณา น้อยประเสริฐ รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ กล่าวรายงานว่า สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ เป็นสำนักวิชาที่มุ่งผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศในด้านการแพทย์บูรณาการ ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยบูรณาการศาสตร์การรักษาทางการแพทย์ เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีภารกิจในการผลิตบัณฑิตทางการแพทย์บูรณาการ ที่มีสมรรถนะในระดับสากล สร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญาทางการแพทย์บูรณาการในเชิงประจักษ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยศาสตร์การแพทย์บูรณาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีจิตรักษ์สิ่งแวดล้อม

       “พิธียกขันตั้งไหว้สาคุณูปมาจารย์และพิธีมอบเสื้อกาวน์ ปีการศึกษา 2563 นี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเคารพนบนอบ และความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรู้สึกภาคภูมิใจ และรักในวิชาชีพของตน สนับสนุนการบูรณาการระหว่างพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการจัดกิจกรรมของนักศึกษา โดยมีสโมสรนักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการหลัก ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมความรักความสามัคคีในองค์กร และมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย เสนอต่อสาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น”

      “โดยนอกจากการประกอบพิธีไหว้ครูเพื่อแสดงถึงความเคารพยกย่อง และระลึกถึงพระคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพแล้ว ยังปลูกฝังทัศนคติที่ดี ความรักความภาคภูมิใจในวิชาชีพ เพราะถือเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งพิธีมอบเสื้อกาวน์ เป็นพิธีเบื้องต้นเชิงสัญลักษณ์ ในการเข้าสู่วิชาชีพ ที่ต้องดูแลรับผิดชอบในชีวิตของผู้ที่เข้ามารับการบริการรักษา ทำให้นักศึกษาที่ได้รับมอบเสื้อกาวน์จากผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพและสถาบัน พร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคจากการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในคลินิก เพื่อเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ดี และมีคุณภาพ มีทั้งภูมิรู้ภูมิธรรมต่อสังคมในอนาคต”

      “ในการนี้ สำนักวิชาการการแพทย์บูรณาการ จึงได้จัดพิธียกขันตั้งไหว้สาคุณูปมาจารย์และพิธีมอบเสื้อกาวน์ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ที่ร่วมกันอบรมสั่งสอนและปลูกฝังให้ศิษย์มีความประพฤติดี ประพฤติชอบ แสดงความเคารพความกตัญญู ขอขมาลาโทษ และรับคำอวยพรอันดีงาม เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ตลอดจนการปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตน และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสำนักวิชาให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งในปีนี้ทางสำนักวิชาได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ ตลอดจนคณะนักแสดงต่างๆ ร่วมแสดงในพิธีเปิดได้อย่างงดงาม และน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง” รักษาการแทนคณบดี กล่าว

     รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานว่า ในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาร่วมในพิธียกขันตั้งไหว้สาคุณูปมาจารย์และพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ของสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในวันนี้

       “นับเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ได้จัดพิธีอันมีความศักดิ์สิทธิ์ มีความเป็นเกียรติแก่ผู้มาร่วมงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตัวนักศึกษาของสำนักวิชาแห่งนี้ทุกคน วัตถุประสงค์สำคัญของการจัดพิธีนี้ เพื่อให้นักศึกษาร่วมกันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ และระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ปลูกฝังลูกศิษย์ให้มีความประพฤติดี ประพฤติชอบ ตลอดจนเพื่อเป็นการปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในวิชาชีพ อีกทั้งยังได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ไม่ใช่แค่เพียงของสำนักวิชา แต่เป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา ที่จัดได้สวยงามเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน”

     “เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปีแรกของการจัดตั้งสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ หรือ School of Integrative Medicine ซึ่งในโลกนี้มีเพียงที่เราที่เดียว ที่มีการรวมตัวของสาขาวิชาทางด้านการแพทย์บูรณาการและเป็นพิเศษกว่าที่อื่นในโลก โดยมีทั้งการแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนจีน และกายภาพบำบัด ซึ่งอาจจะมีแพทย์ทางเลือกอื่นๆ เกิดขึ้นตามมาในลำดับต่อไป”

      “สิ่งสำคัญที่เรามีการแพทย์แผนไทย และยังมีการสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา ดังเช่นในวันนี้ ดิฉันใคร่ขอกราบขอบพระคุณแม่ครูบัวเรียวและทีมงานที่น่ารักทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมกันทำให้เห็นถึงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่ต้องบอกว่าเป็นสมบัติของประเทศชาติ และเป็นเรื่องสำคัญที่เราไม่สามารถจะทำได้ง่ายๆ ดังนั้นจุดเด่นของสำนักวิชานี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องสืบสานดำเนินการอย่างเข้มแข็งต่อไป เป็นจุดแข็งที่สามารถรวมศาสตร์การแพทย์ไทยและแพทย์จีน ให้อยู่ด้วยการบูรณาการร่วมกันกับกายภาพบำบัด เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ และเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” อธิการบดี กล่าว

      จากนั้นเป็นพิธีไหว้สาคุณูปมาจารย์ โดยคณาจารย์พร้อมกันบนเวที คณะนักศึกษาตั้งแถวขบวนเครื่องไหว้สาเข้าสู่หอประชุม นักศึกษาร่วมกันกล่าวคำไหว้ครู กล่าวปฏิญาณตน ร่วมร้องเพลงพระคุณที่สาม และกล่าวคำขอสุมาคณาจารย์ ต่อมาเคลื่อนขยวนเครื่องไหว้สาขึ้นบนเวที ถวายสักการะพระระตนตรัย ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากนั้นตัวแทนนักศึกษามอบพานไหว้ครู คณาจารย์ผูกข้อมือ เจิมหน้าผาก และกล่าวคำอวยพร คณบดีทำพิธีเจิมหนังสือและอุปกรณ์การเรียนของทั้ง 3 สาขาวิชา

    ต่อมาเป็นพีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเด่น นักศึกษาผู้มีพัฒนาการผลการเรียนดี นักศึกษาผู้มีคุณธรรม และนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่สำนักวิชาและมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

      จากนั้นเข้าสู่พิธีมอบเสื้อกาวน์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนจีน และกายภาพบำบัด โดยมีคณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ และตัวแทนคณาจารย์เป็นผู้มอบและสวมเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาทุกคน นับเป็นพิธีอันภาคภูมิใจของนักศึกษา คณาจารย์ และผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานทุกท่าน

      พิธีช่วงสำคัญช่วงหนึ่ง คือการร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน มีความว่า ข้าพเจ้าผู้เป็นนักศึกษาสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอให้คำสัตย์ปฏิญาณต่อคณาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ของสำนักวิชาอันมีเกียรติแห่งนี้ ว่าข้าพเจ้าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ด้วยความเพียรพยายามอย่างที่สุด จะมุ่งมั่นแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เป็นนิจ จะประพฤติตนเป็นศิษย์ที่ดีของอาจารย์ จะแน่วแน่ครองตนให้อยู่ในกรอบของศีลธรรม จะยึดมั่นในความกตัญญู พร้อมรู้รักสามัคคี จะประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง จะเคารพในกฎเกณฑ์และระเบียบวินัย จะห่างไกลจากสิ่งที่ทำให้มัวหมอง และห่างไกลจากอบายมุขทั้งปวง จะมุ่งมั่นสะสมความรู้และประสบการณ์ ให้เชี่ยวชาญและแตกฉาน เพื่อเป็นทรัพยากรที่มีค่าของแผ่นดิน ขออนุภาพแห่งความกตัญญูและจงรักภักดี ที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้มีพระคุณอันประเสริฐ และอานุภาพแห่งความเคารพเชื่อมั่นศรัทธาอันยิ่งใหญ่ ที่มีต่อคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา และสั่งสอนอบรมบ่มนิสัย จงได้ดลบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย มีกำลังกายกำลังใจและสติปัญญาอันเฉียบคม สมประสงค์ในการศึกษาเล่าเรียน มีความเป็นเลิศในทุกด้าน จนสามารถเป็นบัณฑิตของสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้อย่างเต็มภาคภูมิในการต่อไป

      ในโอกาสนี้ ดร.พญ.สุลัคณา น้อยประเสริฐ รักษาการแทนคณบดี ได้กล่าวให้โอวาทว่า ในฐานะรักษาการแทนคณบดี ขอเป็นตัวแทนของคณาจารย์ทุกท่าน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีมอบเสื้อกาวน์ในวันนี้ รวมทั้งท่านผู้ปกครองที่ได้มาเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาและลูกหลานของท่าน

      “ฝากถึงนักศึกษาทุกคน ว่าพิธีมอบเสื้อกาวน์ในวันนี้ บ่งบอกว่าเราได้มาครึ่งทางของการศึกษาในวิชาชีพของตนเองแล้ว ที่เหลือก็คือในส่วนของการฝึกปฏิบัติ ฝึกทักษะทางวิชาชีพ ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบัน ยังมองเห็นว่าศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และกายภาพบำบัด ยังเป็นที่ต้องการอย่างมาก โดยเฉพาะช่วง COVID-19 หรือหลังจากนี้ ในเรื่องของการรักษาสุขภาพ เป็นสิ่งที่ผู้คนหันมาให้ความสำคัญมากขึ้น ดังนั้นอยากให้นักศึกษาได้เรียนจนถึงแก่นแท้ในศาสตร์ของตนเอง เชื่อว่าเราสามารถประสบความสำเร็จในอาชีพการงานได้ ส่วนสำคัญสิ่งหนึ่งคือเรื่องของการฝึกในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล การสวมเสื้อกาวน์ของเราในวันนี้ เป็นใบเบิกทางไปสู่การไปฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลจริง ได้เจอคนไข้จริง อยากให้ทุกคนได้ตั้งใจอย่างเต็มความสามารถในการออกไปฝึกปฏิบัติ แล้วเราจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมทั้งผู้ปกครองทุกท่าน” รักษาการแทนคณบดี กล่าว  

     ลำดับต่อมา นักศึกษาที่ได้รับมอบเสื้อกาวน์ของทั้ง 3 สาขาวิชาร่วมถ่ายภาพร่วมกันกับคณาจารณ์ ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ถือเป็นเสร็จสิ้นพิธีการ

  • 1611 ครั้ง
  • #สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ