MLI จัดกิจกรรม Workshop: Blended Activities 101 จัดกิจกรรมในชั้นเรียนให้ปัง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      MFU Learning Innovation Hub (MLI) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ MLI Workshop: Blended Activities 101 จัดกิจกรรมในชั้นเรียนให้ปัง เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ MLI ชั้น 3 อาคาร E4A โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ อาจารย์ ดร.นิกรณ์ หร่องบุตรศรี จากสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ ภูตะวัน โฮ จากสำนักวิชาการจัดการ มีคณาจารย์จากสำนักวิชาต่างๆ เข้าร่วมกว่า 50 คน ภายในการอบรมได้นำเสนอแนวทางกิจกรรมสำหรับชั้นเรียน ทั้งห้องเรียนขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ กิจกรรมนอกห้องเรียน กิจกรรมผสมผสานแบบ Blended Learning ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ และยังมีกิจกรรมให้เหล่าอาจารย์ลงมือทำจริง เช่น การแบ่งกลุ่ม Debate ในหัวข้อ Content vs Activity อันไหนสำคัญกว่ากัน การใช้เทคโนโลยีช่วยเสริมกิจกรรม เป็นต้น ในช่วงท้ายของกิจกรรมได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี พบปะพูดคุยกับคณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้อีกด้วย

  • 889 ครั้ง
  • #MFU Learning Innovation Hub (MLI)