มฟล. นำหน่วยให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิเศษ ออกบูธในมหกรรมแนะแนวการศึกษาเด็กพิการเรียนไหนดี' 64 เชียงใหม่

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย หน่วยให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิเศษ ร่วมออกบูธแนะแนวการศึกษา ในมหกรรมแนะแนวการศึกษาเด็กพิการเรียนไหนดี'64 จังหวัดเชียงใหม่ ตอนปั้นฝันเป็นตัว เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องทองกวาว 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และบริษัท กล่องดินสอ จำกัด โดยมีประธานเปิดงานคือ นายปรีดา พรหมดี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมออกบูธทั้งหมด 7 สถาบัน และมีนักเรียนพิการ รวมถึงคุณครูจากโรงเรียนต่างๆ จากทั่วประเทศเข้าร่วมงาน ประมาณ 150 คน ซึ่งในงานนี้มีทีมอาสาเข้าร่วมช่วยเหลือนักเรียนพิการที่เข้าร่วมชมบูธแนะแนวการศึกษา จำนวน 50 คน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่งตัวแทนเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ชวนน้องปั้นฝัน" โดยนางสาว สวรรญา สีมา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาจีนธุรกิจ นักศึกษาพิการทางการเห็น (ตาบอดสนิท) ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อให้แก่นักศึกษาพิเศษ ซึ่งในงานนี้ บูธของ มฟล. ได้รับความสนใจจากนักศึกษาพิเศษ ด้วยมีหลายหลักสูตรที่ผู้มีความบกพร่องทางด้านร่างกายสามารถศึกษาต่อได้ รวมทั้งมีหน่วยงานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยสนับสนุนการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

 |   |  หน่วยให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิเศษ (Disability Support Services - DSS)  |  877 ครั้ง