รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ ประจำปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษา มฟล. ที่สนใจขอรับทุนการศึกษาจาก มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ “โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 50 ทุน ทุนละ 30,000 บาทต่อปี โดยคัดเลือกจากนักศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาที่สนใจ สามารถกรอกข้อมูลขอรับทุนออนไลน์ด้วยตนเอง   ได้ที่ http://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th  และสั่งพิมพ์ พร้อมทั้งแนบเอกสาร เพื่อส่งเอกสารผ่านสถาบันการศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับทุน ภายในวันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564
**โดยผู้ผ่านการพิจารณา ในระดับปริญญาตรี จะได้รับเงินทุนปีละ 30,000 บาท ตั้งแต่ปีแรก จนจบหลักสูตรในแต่ระดับชั้น โดยไม่ต้องใช้ทุนคืน

**คุณสมบัติเบื้องต้น ของผู้สมัครขอรับทุน ระดับอุดมศึกษา
1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1.1 เป็นนิสิตนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสังกัดสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ด้านวิทยาศาสตร์และธุรกิจ ในหลักสูตร 4 ปี ตามสาขาวิชาเอกที่กำหนด ดังนี้
        -วิศวกรรมศาสตร์
        -อุตสาหกรรมการเกษตร
        -คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
        -วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        -เทคโนโลยีการเกษตร/ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม
        -โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
        -คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)
        -สาธารณสุขศาสตร์/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/อนามัยสิ่งแวดล้อม
        -จิตวิทยา (วทบ.)
        -พาณิชยศาสตร์/บริหารธุรกิจ/การบัญชี/การเงิน/การตลาด/การจัดการ

  1.2 มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 3.15 ขึ้นไป

  1.3 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 360,000 บาท ต่อปี

  1.4 ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนการศึกษาจากที่อื่น ยกเว้น เงินกู้ยืมจาก กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของรัฐบาล (กยศ.) หรือ กองทุนให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจน

  1.5 อายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

  1.6 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะจัดขึ้นได้

**รายละเอียดการขอรับสมัครทุนการศึกษา

 |   |  2993 ครั้ง