รับสมัครทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรีนวิง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ประจำปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

ด้วยบริษัท กรีนวิง มาร์เก็ตติ้ง จำกัดและบริษัทในกลุ่ม มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 ทุน ค่าธรรมเนียมการศึกษา มูลค่าทุนละ 60,000 บาท/ทุน/ปี  บาท และค่าครองชีพ เดือนละ 2,500 บาท /ทุน
นักศึกษาที่สนใจสามารถอ่านคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครรับทุนการศึกษา ดังนี้

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครขอรับทุน

  1. กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต/บริหารธุรกิจบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ในปีการศึกษา 2563
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.75 ขึ้นไป
  3. มีความประพฤติดีไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นร้ายแรง
  4. เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงรายหรือพะเยา 
  5. ไม่ได้รับทุนจากที่อื่น ยกเว้นกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือได้รับทุนให้เปล่าที่ไม่มีเงื่อนไขผูกมัดในการฝึกงานหรือทำงาน
  6. ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆมาก่อน                 

ระยะเวลาในการรับสมัคร 
สามารถส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา อาคาร D1 ห้อง 113 ได้ตั้งเเต่วันนี้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-916187

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด 
ใบสมัครทุนการศึกษาและรายละเอียดเพิ่มเติม

 |   |  1147 ครั้ง