มฟล.มอบประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ในโอกาสครบรอบ 22 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ตามที่คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้สใควรได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบติเหมาะสม และสมควรได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยได้ดำเนินการอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยมีผู้ได้รับความเห็นชอบให้ได้รับประกาศเกียรติคุณผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย จำนวน 7 ราย โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัย กรุณามอบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่
.
1 ผศ.ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว
-ได้รับรางวัล IAAM Scientist Award 2020 จาก International Association of Advanced Materials (IAAM) จากผลงานวิจัยที่สร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาทางวัสดุศาสตร์ และได้นำเสนอ IAAM Award Lecture ในหัวข้อ ‘Power of Nanocellulose in Moulded Pulp Packaging’ ใน Webinar Lecture Series 2020 on Advanced Materials เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
.
2. ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล
-ได้รับรางวัลโล่และประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบระดับแม่ข่าย : หมู่บ้านเมี่ยงเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในงาน Technomart 2019 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 
.
3.อาจารย์ ดร.ภัททิรา วิภวภิญโญ
- ได้รับรางวัลบทละครโทรทัศน์ดีเด่น จาก สมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ ร่วมกับกองทุนเพื่อสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562
- ได้รับรางวัลบทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติประกอบการอ่านทำนองเสนาะดีเด่นจาก สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 
.
4. อาจารย์มัลลิกา มาตระกูล
-ได้รับรางวัล ‘พยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 จากสภาการพยาบาล
เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2563 
.
5. ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์
-ได้รับรางวัล ‘SFE-T Sen Oration award 2020’ จาก Society for Ethnopharmacology, India ในงาน SFEC 2020 7th International Congress of Society for Ethnopharmacology, India ณ Jamia Hamdard University (เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยและวิชาการด้าน Ethnopharmacology ที่ก่อประโยชน์ต่อสังคม)
.
5.อาจารย์วรรณรินทร์ วินิจกิจเจริญ
-ได้รับรางวัลดาวรุ่ง จากการประกวดนิทาน สำหรับเด็กประถม ครั้งที่ 20 โดย มูลนิธิเด็กผลงานเรื่อง ‘อาณาจักรมดสีฟ้า’ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับช้างสีส้ม มดสีเขียว อาศัยพึ่งพากันเพื่อบอกเล่าแนวความคิดที่ว่า ความแตกต่างเป็นสิ่งที่มีคุณค่า
.
6.อาจารย์ นพ. อานนท์ จำลองกุล
-ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563 จาก สภาวิจัยแห่งชาติผลงาน เลื่อยหุ่นยนต์ผ่าศพ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

-ได้รับรางวัล Bronze certificate, invention Contest for the Benefit of Humanity Against COVID-19 (Online Contest), Istanbul Turkey จาก the International Federation of Inventors’ Associations (IFIA) ผลงาน แขนกลตัดกะโหลก และเนื้อเยื่อศพ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 

-ได้รับรางวัล Bronze certificate, invention Contest for the Benefit of Humanity Against COVID-19” (Online Contest), Istanbul Turkey จาก the International Federation of Inventors’ Associations (IFIA) ผลงาน เครื่องฟอกอากาศชนิดไร้แผ่นกรองสำหรับป้องกันฝุ่นควันและเชื้อจุลชีพร่วมกับระบบกรองน้ำในพื้นที่กึ่งเปิด เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563

-ได้รับรางวัล Silver award, ‘Sahasak Nimavum’ invention and innovation Competition 2020 (SN -2020), Colombo, Sri Lanka จาก the International Federation of Inventors’ Associations (IFIA) ผลงาน หุ่นยนต์ขนส่ง ควบคุมระยะไกลเพื่อใช้งานในภาวะวิกฤตโรค COVID - 19 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563

-ได้รับรางวัล Silver award, ‘Sahasak Nimavum’ invention and innovation Competition 2020 (SN - 2020) , Colombo, Sri Lanka จาก the International Federation of Inventors’ Associations (IFIA) ผลงาน เครื่องช่วยหายใจ อัตโนมัติพร้อมกล่องครอบศีรษะผู้ป่วยความดันติดลบและถุงหุ้ม สำหรับคลื่อนย้ายผู้ป่วย COVID-19 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563

  • 1231 ครั้ง