นักศึกษาเคมีประยุกต์รับรางวัล Bronze Prize จากการแข่งขัน Young Rising Stars of Science Award 2020

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนายจิราธิวัฒน์ นันทจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  ที่ได้รับรางวัล Bronze Prize ในการประกวด Young Rising Stars of Science Award 2020

ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2563 นายจิราธิวัฒน์ นันทจันทร์ ส่งผลงาน “Chalcones and flavonoids from the twig extract of Pongamia pinnata” เข้าร่วมประกวดในรายการ "Young Rising Stars of Science Award 2020" The Science Society of Thailand under The Patronage of His Majesty the King ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับรางวัล Bronze Prize ในสาขาเคมี โดยมี รศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

การประกวดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการนานาชาติ The 46th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation "Power of Science to Achieve SDGs” จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั้งภายในและต่างประเทศ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลใหม่ๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน

 |   |  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์