สำนักวิชานิติศาสตร์ ร่วมสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดโครงการอบรมเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในภูมิภาค

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชานิติศาสตร์ ร่วมกับ กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดโครงการอบรมเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในภูมิภาค ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ณ ห้องพวงชมพู-พู่ระหง อาคาร M-Square โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และเสริมสร้างความตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกลไกและกระบวนการปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อต้านการค้ามนุษย์ เพื่อสร้างและประสานงานเครือข่ายสิทธิมนุษยชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนด้านการค้ามนุษย์ในพื้นที่ ในงานมีนักวิชาการและผู้ที่ทำงานในแวดวงสิทธิมนุษยชนและกฎหมายเข้าร่วม

       ในการนี้ ผศ.ดร.รุ่ง ศรีสมวงษ์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ มฟล.กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ จากนั้น นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวรายงานและแจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ

       สำหรับกิจกรรมในภาคเช้า เริ่มต้นด้วยการบรรยายเรื่อง “หลักความรู้สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน เพื่อการปกป้องและคุ้มครองจากการค้ามนุษย์” โดย ดร.นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมาเป็นการอภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง “เส้นทางการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ป้องกัน แก้ไข เยียวยา อย่างไร” โดยมีผู้ร่วมอภิปรายในแต่ละกลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 นางเจนจินดา ภาวะดี จากองค์กร NVADER กลุ่มที่ 2 นางสาวศิริวรรณ ว่องเกียรติไพศาล กลุ่มที่ 3 นายสุริยา พรึงลำภู นักวิชารแรงงานปฏิบัติการ และกลุ่มที่ 4 นางสาวอนุสราวดี มฤคศิมาส ทนายความ ดำเนินรายการโดย นายวรพชร จันทร์ขันตี อาจารย์สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และนางสาววัลลภา ศารทประภา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย

      ส่วนในช่วงบ่ายมีการอภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง “ร่วมคิด ร่วมต้าน ขบวนการค้ามนุษย์” โดยนายพิทักษ์ เกิดหอม ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ์ ในช่วงท้ายของโครงการอบรมได้มีการสรุปและประเมินผลการอบรม โดย นายฐิติวัฒน์ สายวร นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ 

 |   |  สำนักวิชานิติศาสตร์