มฟล.จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และติดเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา จัด พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ พิธีติดเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หลังจากที่ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและรับเป็นลูกศิษย์ในหอประชุมสมเด็จย่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว

     ทั้งนี้ ทุกปีที่ผ่านมา นักศึกษาชั้นทีที่ 1 ทั้งนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาต่างชาติ ได้เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน แต่ในปีนี้ได้มีการจัดพิธีภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็นชุดๆ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสวมหน้ากากและผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิทุกคน

     โดยลำดับพิธีการนั้น นายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ถวายเครื่องสักการะแด่พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากนั้นตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 นำกล่าวคำปฏิญาณตน ความว่า

      “ข้าพเจ้า ผู้เป็นนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายคำสัตย์ปฏิญาณ ต่อเบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้มีพระคุณอันประเสริฐยิ่ง ว่าข้าพเจ้าจะตั้งใจมั่น ในการศึกษาเล่าเรียนจนสุดความสามารถ เพื่อหมายมั่นนำชาติสู่ความเจริญรุ่ง จะมีใจมุ่งผดุงชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้คงอยู่คู่ประชาชาติไทย จะรักษาไว้ซึ่งความรู้รักสามัคคี ให้คงมีในหมู่คณะและสังคม จะดำรงตนให้ถึงพร้อมด้วยภูมิรู้และภูมิธรรม จะยึดมั่นในกฎเกณฑ์และกติกา เพื่อให้มีความสงบและร่มเย็น จะรักษาไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์และเกียรติภูมิ ความเป็นนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยในพระนามแม่ฟ้าหลวงตลอดไป ขออนุภาพแห่งความจงรักภักดี ที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วยพลังแห่งความวิริยะอุตสาหะของข้าพเจ้า ได้น้อมนำให้ข้าพเจ้าถึงพร้อมด้วยความสำเร็จในการศึกษา และสามารถพัฒนาตนไปสู่ความรุ่งเรือง และเป็นสุขชั่วกาลนาน”

     จากนั้นตัวแทนนักศึกษารุ่นพี่ ติดเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยให้กับตัวแทนนักศึกษารุ่นน้อง โดยนายกองค์การบริหารองค์การนักศึกษาได้บอกเล่าความเป็นมาและสัญลักษณ์สำคัญต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ในตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อส่งต่อความภาคภูมิใจในการเป็นลูกแม่ฟ้าหลวงจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งในปีการศึกษา 2563 นับเป็นลำดวนที่ 22 ตามระยะเวลาครบรอบการสถาปนา 22  ปี ของมหาวิทยาลัย

 |   |  ส่วนพัฒนานักศึกษา องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา  |  1873 ครั้ง