มฟล. จัดพิธีไหว้ครูและรับเป็นลูกศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยส่วนพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จัดพิธีไหว้ครูและรับเป็นลูกศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 โดยมี รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ และมีตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของทุกสำนักวิชาเข้าร่วมพิธีในหอประชุมสมเด็จย่า ภายใต้นโยบายการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล และอีกส่วนหนึ่งกระจายตัวรับชมพิธีการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์อยู่ในห้องต่างๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีอันสำคัญนี้

     ทั้งนี้ มีลำดับพิธีการคือ พิธีไหว้ครู การรับมอบพานไหว้ครู พิธีรับเป็นลูกศิษย์ พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาดีเด่น พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน จากนั้นอธิการบดีกล่าวให้โอวาทและรับเป็นลูกศิษย์ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

     ในการกล่าวคําปฏิญาณตนของนักศึกษาที่เข้าร่วมพิธี มีความว่า “ข้าพเจ้า นักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอให้คำสัตย์ปฏิญาณ ต่อคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ว่า ข้าพเจ้าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความเพียรพยายามอย่างที่สุด จะมุ่งมั่นแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เป็นนิจ จะประพฤติตนเป็นศิษย์ที่ดีของอาจารย์ จะแน่วแน่ครองตนให้อยู่ในกรอบของศีลธรรม จะยึดมั่นในความกตัญญูพร้อมรู้รักสามัคคี จะเคารพในกฎเกณฑ์และระเบียบวินัย ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง จะมุ่งมั่นสะสมความรู้และประสบการณ์ให้เชี่ยวชาญและแตกฉาน เพื่อให้เป็นทรัพยากรที่มีค่าของแผ่นดิน ขออนุภาพแห่งความกตัญญูและจงรักภักดี ที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้มีพระคุณอันประเสริฐ และอานุภาพแห่งความเคารพเชื่อมั่นศรัทธาอันยิ่งใหญ่ ที่มีต่อคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและสั่งสอนอบรม จงได้ดลบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย มีกำลังกายกำลังใจและสติปัญญาอันเฉียบคม สมประสงค์ในการศึกษาเล่าเรียน มีความเป็นเยี่ยมในทุกด้าน จนสามารถเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้อย่างเต็มภาคภูมิ”

      รศ.ดร. ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมพิธี ความว่า “นักศึกษาที่รักทุกคน ปีนี้เป็นปีพิเศษ เป็นรุ่นพิเศษ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่เราได้จัดพิธีไหว้ครูในแบบที่ไม่เคยจัดมาก่อน เป็นรุ่นประวัติศาสตร์ที่ได้จัดทั้งแบบในห้องประชุมและแบบออนไลน์ บางคนไม่ได้อยู่ในห้องนี้ด้วยกัน โดยใช้กติกาของ new normal ซึ่งเราสามารถทำสิ่งใหม่ๆ ได้โดยไม่ถูกปิดกั้น ซึ่งจากพิธีไหว้ครูถือเป็นประเพณีและเป็นพิธีที่เป็นสิริมงคล สำหรับนักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทางมหาวิทยาลัยเห็นว่าอย่างไรก็ตาม เราควรจะจัดพิธีที่มีความหมาย ที่มีความเป็นสิริมงคล และเป็นเกียรติภูมิของนักศึกษาให้ได้ ภายใต้มาตรการที่เรียกว่า new normal ตามสถานการณ์ปัจจุบัน”

     “อยากจะบอกว่า ในการเริ่มเข้าศึกษาของนักศึกษาปี 1 ของรุ่นนี้ อาจารย์เองก็ไม่ได้มีโอกาสที่ได้ไปพบเหมือนกับทุกรุ่นที่ผ่านมา แต่อยากพบทุกคนในกิจกรรมที่เราสามารถทำได้ แม้กิจกรรมต่างๆ จะจัดไม่ได้เหมือนทุกปี แต่ความรักความห่วงใย ความต้องการที่จะดูแลนักศึกษานั้น ไม่ได้ลดน้อยถอยลงเลย ในบรรดาผู้บริหาร ท่านคณบดี คณาจารย์ทุกคน มีความรู้สึกไม่ได้แตกต่าง แต่อยากให้รู้ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษ ส่วนหนึ่งที่ได้มาร่วมพิธีอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ และส่วนหนึ่งรับชมผ่านระบบออนไลน์ ถือว่าเราได้ทำพิธีไหว้ครูร่วมกันด้วยมาตรฐานทางสังคมเดียวกัน”

     “พิธีไหว้ครูนั้นเป็นประเพณีที่ต้องทำด้วยหัวใจของตัวนักศึกษาเอง ที่มีความรู้สึกว่ามีความสำคัญ มีความหมาย หลายๆ ประเทศไม่มีพิธีแบบนี้ และสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งสร้างความผูกพันระหว่างศิษย์กับครู มหาวิทยาลัยเราก็มีนักศึกษาต่างชาติอยู่จำนวนหนึ่ง เราเองก็อยากจัดพิธีให้เขาเข้าใจในประเพณีของเรา ร่วมกับนักศึกษาไทยได้ไม่แตกต่างกัน ซึ่งอยากให้เป็นหลักการที่จะดำเนินการในรุ่นต่อๆ ไป”

      “การที่นักศึกษาตั้งใจประดิษฐ์พานไหว้ครูร่วมกัน เพื่อที่จะนำสิ่งนี้มาคารวะครูบาอาจารย์ เป็นความรู้สึกที่ถักทออยู่ร่วมกันเป็นคณะเดียวกัน สำนักวิชาเดียวกัน ร่วมกันที่อยากจะแสดงความกตัญญูกตเวที ร่วมกันที่จะอยากแสดงความเคารพความนับถือ และมอบตัวเป็นศิษย์มีครู ความเป็นศิษย์และความเป็นครูบาอาจารย์นั้น มันไม่ได้สามารถแลกกับอะไรได้ และไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลง แม้นักศึกษาจะมาอยู่ที่นี่เพียงไม่กี่วัน แต่นับจากวันนี้ไปความเป็นศิษย์และครูจะมีอยู่ร่วมกันไปตลอดชีวิต”

     “อาจารย์เชื่อมั่นว่า นักศึกษาทุกคนต่างมุ่งมั่นที่จะสำเร็จการศึกษาได้ดังที่ตั้งใจไว้ การเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ก็เลือกมาด้วยตัวท่านเอง ท่านมีความภูมิใจที่อยากจะมาเรียนที่นี่ คณาจารย์ที่นี่ก็มีความภูมิใจและตื่นเต้น ในทุกปีการศึกษาที่จะได้รอรับนักศึกษารุ่นใหม่ที่จะได้เข้ามาเป็นความภาคภูมิใจของเรา ที่เราจะได้ให้ความรู้ให้การศึกษา ในการสร้างคนสร้างคุณภาพออกสู่สังคม เหมือนดั่งเช่นคำปฏิญาณของนักศึกษาที่ได้กล่าวไปนั้น”

      “หน้าที่ของครูอาจารย์เป็นหน้าที่ตลอดชีวิต ไม่ใช่เฉพาะในรั้วมหาวิทยาลัยในระยะเวลาของหลักสูตรเท่านั้น ไม่ว่านักศึกษาจะทุกข์สุขอย่างไร จบการศึกษาแล้วไปอยู่ที่ไหน เราก็ยังมีความห่วงใยต่อกัน สิ่งที่เรามุ่งหวังก็คือได้เห็นนักศึกษาทุกคนได้สำเร็จการศึกษา และออกไปสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติและสังคมได้อย่างเต็มที่ ครูทุกคนนั้นคอยให้กำลังใจ  บางครั้งกำลังใจตก บางครั้งความรู้สึกที่เหงา ทั้งต้องเรียนหนังสือแบบออนไลน์ ยังไม่ได้พบกับครูตัวจริงเลย ยังไม่ได้เห็นกัน แต่เราก็รู้สึกว่าเราพยายามที่จะทำกิจกรรมทุกอย่างให้ถึงพร้อม ไม่ให้ลดน้อยถอยลงเกินกว่าทุกปี เพราะนี่คือมาตรฐานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ความเชื่อมั่นของคณาจารย์ รวมทั้งอธิการบดี เชื่อว่าศิษย์ของเรานั้นเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้ว จะเป็นผู้ที่จะสืบสานความเป็นศิษย์แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้นำชื่อเสียง นำความรู้จัก นำความภาคภูมิใจแห่งตน และเป็นความภาคภูมิใจของครูบาอาจารย์นั้นติดตัวไปด้วยในทุกที่”

      “พิธีในวันนี้ บางคนได้มาอยู่ในที่หอประชุมแห่งนี้ บางคนรับชมผ่านทางออนไลน์ อาจจะรู้สึกว่าทำไมจะต้องทำโดยเฉพาะเด็กยุคใหม่ โลกยุคใหม่ อาจารย์อยากจะบอกว่าคุณมีโอกาสมีแค่เพียงครั้งเดียวที่คุณได้เข้าสู่พิธีไหว้ครู เมื่อเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เท่านั้น ที่เราจะได้แสดงออกถึงว่าเรามีความผูกพันและเป็นศิษย์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างชัดเจน”

     “อาจารย์ขอให้กำลังใจ ในการทำสิ่งที่มุ่งหวังตั้งใจ มีสิ่งหนึ่งที่เราเคารพนับถือที่สุด รวมทั้งตัวอาจารย์ด้วย นั่นก็คือสมเด็จย่า ที่เป็นศูนย์รวมแห่งใจตามชื่อของมหาวิทยาลัยแห่งนี้คือ แม่ฟ้าหลวง พระองค์ท่านเป็นศูนย์รวมใจของทุกคน รวมทั้งอาจารย์ อาจารย์เชื่อมั่นว่าจะทุกข์จะทุกข์จะสุขอย่างไร ท่านก็ดูแลปกป้องพวกเราอยู่เสมอมา ด้วยความเป็นมหาวิทยาลัยภายใต้พระนาม ขอให้อานิสงส์แห่งการแสดงความกตัญญูรู้คุณแก่ครูบาอาจารย์ และอานิสงส์แห่งความขยันหมั่นเพียรอดทน จะนำพาให้ทุกคนประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจ และฝากระลึกถึงสิ่งที่เราสามารถจะทำให้กับผู้อื่น สำนึกรักในแผ่นดิน ครอบครัว สังคม และทำตัวเองให้สูงค่า ไม่มีผลกระทบในสิ่งใดๆ นั้นคือความฉลาดของความเป็นบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้ ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จอย่างที่มุ่งหมายตั้งใจไว้ทุกประการ” อธิการบดี กล่าว

 |   |  ส่วนพัฒนานักศึกษา องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  |  1490 ครั้ง