สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบหมวก ดวงประทีป และเข็มชั้นปี ประจำปี 2563

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา ข่าวเด่น

     สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีมอบหมวก ดวงประทีป และเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ณ หอประชุมสมเด็จย่า พร้อมทั้งถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ให้ผู้ปกครองของนักศึกษาพยาบาลที่เข้าร่วมพิธีได้รับชม ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งแต่เดิมผู้ปกครองและครอบครัวสามารถเข้าร่วมพิธีได้ แต่ปีนี้ได้ขอความร่วมมือให้มีการรับชมผ่านการถ่ายทอดสดแทน

    ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษา ก่อนเริ่มพิธีมอบหมวกฯ

    “วันนี้นับเป็นวันที่สำคัญ เป็นวันฤกษ์ดีสำหรับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด้วยเป็นวันที่นักศึกษาปีที่ 3 จะได้เข้าพิธีรับมอบหมวกและดวงประทีป ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของการเป็นพยาบาล เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงตนถึงความพร้อมที่จะออกสู่การฝึกปฏิบัติ ในการให้การพยาบาลกับผู้ป่วย เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นถึงคามสามารถที่ได้ร่ำเรียนจากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และปีนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่มีจำนวนมากที่สุดถึง 146 คน “

    “สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ผลิตพยาบาลออกไปรับใช้สังคมแล้วมากกว่า 10 รุ่น เป็นจำนวน 961 คน สิ่งหนึ่งที่นับเป็นความสำเร็จที่เรามุ่งมั่นผลิตพยาบาลให้กับผู้ป่วยไข้ทั่วประเทศไทย นั่นคือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ทั้งหมด ได้รับการตอบรับเข้าสู่การทำงานในโรงพยาบาลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง ทั้งของภาครัฐและเอกชน นับเป็นสิ่งที่พิสูจน์ถึงความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และจุดเด่นก็คือความสามารถทางด้านภาษา ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องรักษามาตรฐานและชื่อเสียงนี้ไว้ ด้วยการสร้างบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มีอัตลักษณ์และคุณภาพ”

     “ในฐานะตัวแทนของผู้บริหาร อยากบอกว่าเราทุกคนภาคภูมิใจ เช่นเดียวกับคณาจารย์ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ที่นั่งอยู่ ณ ที่นี้ รวมถึงผู้ปกครองทุกคนที่ได้รับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ ว่าวันนี้นักศึกษาที่กำลังจะใกล้สู่ฝันที่จะได้ทำงานในชีวิตจริง โดยจะได้เข้าพิธีรับมอบหมวกและดวงประทีป ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน ความหมั่นเพียรในการฝึกฝนวิชาชีพของตนอย่างเต็มที่ และสิ่งสำคัญคือเป็นการแสดงถึงการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเราได้ใช้พระนามของพระองค์ด้วยชื่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเหล่าพยาบาลจะได้ออกไปดูแลสุขภาของพี่น้องประชาชน ในนามการเป็นพยาบาลแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” อธิการบดี กล่าว

     ลำดับต่อมาเป็นการเริ่มพิธีการ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเครื่องทองน้อยหน้าหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากนั้นรองคณบดีกล่าวรายงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รับมอบหมวกจากคณบดี จากนั้นตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 รับมอบเข็มชั้นปีจากคณบดี

    รองศาสตราจารย์ ดร. ชมนาด พจนามาตร์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาพยาบาลที่เข้าร่วมพิธีว่า ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในความสำเร็จที่ผ่านการเรียนรู้ในรายวิชาทางการพยาบาลภาคทฤษฎีและรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพมาแล้ว และกำลังขึ้นฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการพยาบาล ในบทบาทของนักศึกษาพยาบาลในสถานพยาบาลต่างๆ ต่อไป

     “การรับมอบหมวกและดวงประทีปในพิธีในวันนี้ แสดงให้เห็นว่านักศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติขั้นต้นครบถ้วน พร้อมที่จะฝึกปฏิบัติการพยาบาลได้ และขอให้นักศึกษาตระหนักว่าหมวกและดวงประทีปนั้น เป็นเครื่องหมายย้ำเตือนถึงภาระความรับผิดชอบที่รออยู่ ทั้งเรื่องการเรียนในรายวิชาต่างๆ ในส่วนที่เหลือ และการก้าวเข้าไปสู่การปฏิบัติงาน ในฐานะพยาบาลวิชาชีพในวันข้างหน้า หมวกพยาบาลถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญและมีคุณค่าของการเป็นพยาบาล หมายถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง มีจิตอาสา ยินดีเต็มใจให้บริการด้วยความเมตตากรุณา มีองค์ความรู้ที่พร้อมจะให้การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย เคารพในสิทธิของผู้ร่วมร่วมงานและผู้ป่วย รวมทั้งมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อเกียรติฐานะของสถาบันการศึกษาและวิชาชีพพยาบาล”

      “ส่วนเข็มชั้นปีนั้น แสดงถึงวิทยฐานะของการเป็นนักศึกษาที่ขึ้นฝึกปฏิบัติงาน ดวงประทีปเป็นเครื่องหมายของดวงประทีปแห่งการพยาบาล มีที่มาจาก มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล สตรีชาวอังกฤษ ผู้ได้รับสมญานามว่านางฟ้าแห่งดวงประทีป เนื่องจากท่านได้อุทิศชีวิตเพื่อการพยาบาล อาสาสมัครเป็นหน่วยพยาบาลที่ให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากสงครามเมื่อปี ค.ศ 1857 ทุกคืนท่านจะถือตะเกียงเดินเยี่ยมและดูแลทหารที่บาดเจ็บ แสงของตะเกียงจึงเป็นดั่งดวงประทีปที่ช่วยขับไล่ความมืดมน ความทุกข์ทรมานให้แก่ผู้ป่วย การได้รับมอบดวงประทีปนั้นจะเป็นเครื่องเตือนความทรงจำถึงการปฏิบัติภารกิจการพยาบาลเช่นเดียวกับ มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล”

      “เมื่อนักศึกษาได้รับหมวก เข็มชั้นปี และดวงประทีปแล้ว แสดงว่าเป็นผู้ที่พร้อมในการที่จะทำหน้าที่ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยและครอบครัว และประชาชน ในการฝึกปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจ และมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือดูแลชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยความเมตตากรุณา และความเสียสละเพื่อประโยชน์ของครอบครัวและประชาชน”

      “สำหรับนักศึกษารุ่นนี้ถือเป็นรุ่นที่พิเศษ เพราะเป็นรุ่นที่เราเจอกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid คณาจารย์ก็ได้พยายามที่จะเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาอย่างเต็มที่ในการที่จะขึ้นไปฝึกปฏิบัติงาน แม้ว่ารุ่นนี้จะไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานบนสถานการณ์จริงบนหอผู้ป่วยก่อนออกไปฝึกฏิบัติ เนื่องด้วยรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษจึงได้ฝึกปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ แต่ครูเชื่อมั่นในความสามารถของพวกคุณว่ามีความพร้อม และคณาจารย์ที่จะขึ้นไปช่วยอำนวยความสะดวกก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือให้คุณได้ฝึกปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่”

    “ขอให้นักศึกษาทุกคนได้พึงตระหนักถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณอยู่เสมอ นักศึกษาทุกคนเป็นความหวังของอาจารย์ ของสำนักวิชา และของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องใช้ทั้งภูมิรู้คู่ภูมิธรรมเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ขอให้ทุกคนตั้งใจฝึกปฏิบัติ และให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการด้วยจิตเมตตากรุณา เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่า ให้กับสมกับที่ได้ร่ำเรียนในมหาวิทยาลัยในพระนามคือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขออำนวยอวยพรให้นักศึกษาพยาบาลทุกคนประสบกับความสุขในงานฝึกปฏิบัติงาน ได้รับการฝึกปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการเรียนรู้สมกับที่ได้ตั้งใจไว้” คณบดี กล่าว

    จากนั้น นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีได้นำดวงประทีปเดินสู่พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอย่างพร้อมเพรียง ตัวแทนนักศึกษาถวายเครื่องสักการะ พร้อมกล่าวนำปฏิญาณตนว่า

     “ข้าพเจ้า ขอปฏิญาณตนไว้ต่อหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ว่าข้าพเจ้าจะตั้งใจพากเพียรศึกษาวิชาการพยาบาล ด้วยความมานะอดทนและขยันหมั่นเพียร ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต ข้าพเจ้าจะดำรงตนอยู่ด้วยความดีงาม ละความประพฤติอันเป็นโทษทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ข้าพเจ้าจะเคารพครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาไว้ตลอดไป ข้าพเจ้าจะมีจิตบริการเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการพยาบาลอย่างเคร่งครัด ข้าพเจ้าจะรักษาศักดิ์ศรีและคงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ข้าพเจ้าจะเทิดทูนและจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”

 |   |  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์