มฟล. อบรมผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรดนางแลให้กับประชาชนเทศบาลนางแลลดขยะทางการเกษตร

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สำนักงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลนางแล จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพราษฎร หลักสูตรการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรดนางแล ณ ห้องประชุมภูแล เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน แม่บ้าน และผู้ที่สนใจ ในเขตเทศบาลตำบลนางแล เพื่อส่งเสริมให้เกิดอาชีพ และเพิ่มรายได้ในชุมชน โดยการนำสับปะรดมาแปรรูปในรูปแบบของน้ำส้มสายชู และเพื่อเพิ่มมูลค่าของสับปะรดนางแลในช่วงที่ล้นตลาด โดยมี นายสุรินทร์ เขื่อนเพชร นายกเทศมนตรีตำบลนางแล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากคณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว นำทีมโดย อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์สรัล สายชนะ อาจารย์ ดร.สุนิตา แจ่มยวง และอาจารย์ ดร.พลายพล เดชวิศิษฎ์สกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมกว่า 40 คน

ที่มา: ศูนย์บริการวิชาการ

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 647 ครั้ง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ศูนย์บริการวิชาการ