มฟล.จัด Design Thinking ให้บุคลากรต่อยอด-สร้างสรรค์การทำงาน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อเร็วๆ นี้ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาระบบคิดและความคิดสร้างสรรค์ Design Thinking" จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบการคิดสร้างสรรค์ และกิจกรรม Workshop ภายใต้แนวคิด "Happy Workplace การพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุข" พร้อมด้วยทีมผู้ช่วยวิทยากร จากฝ่ายพัฒนาโครงการและการตลาด ศูนย์บริการวิชาการ 

 |   |  ส่วนการเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการวิชาการ