นักศึกษา มฟล. คว้าอันดับ 1 ของประเทศ จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับประเทศ ได้รับเป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งระดับนานาชาติ

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 ของประเทศ จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ จัดโดย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สวทช. ในชื่อผลงาน “การออกแบบและสร้างอุปกรณ์พันตอขาระดับใต้เข่าชนิดควบคุมระบบความดัน” (Design and fabrication of below knee stump bandage instrument using pressure control system)  ซึ่งผลงานดังกล่าวจะได้เป็นหนึ่งในห้าตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ (Global Student Innovation Challenge: gSIC 2020) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 14 (i-CREATe 2020) 

ทั้งนี้ทีมนักศึกษาของ มฟล. จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ และสำนักวิชาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ ประกอบไปด้วย

1. น.ส.วัสนนันท์ ต.เทียนประเสริฐ: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ชั้นปีที่ 3

2. นายชมชน คล่องการเขียน: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ชั้นปีที่ 4

3. น.ส.วศิญาภรณ์ มีศรี: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ชั้นปีที่ 1

4. น.ส.อาวีณา สุขเหลือง: สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 4

5. นายศักย์ศรณ์ จันทรส: สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 4

นอกจากนี้ยังมีผลงานที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยอีก 4 ผลงาน จากทั้งหมด 13 ผลงานได้แก่

•รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ทีม Power wheelchair for disabled children มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ทีม The Balance Detection Machine in the Sitting Position of the Hemiplegia Patients มหาวิทยาลัยรังสิต

•รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Automatic Thai Sign Language Video Generator for Multimedia Content Creator โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

•รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Design and Construction of a Continuous Passive Motion Device for Arm Rehabilitation มหาวิทยาลัยรังสิต

 

สำหรับผลงานของ มฟล. ดังกล่าวข้างต้นเคยได้รับรางวัลเหรียญเงิน ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในงาน “Thailand New Gen Inventors Award 2020” (I-New Gen Award 2020) กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 ระดับประเทศ “โครงการเส้นทางสู่นวัตวาณิชย์" Research to Market Thailand 2020 ระดับประเทศ ประจำปี 2563 จัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: bit.ly/2WcXeeH)

 |   |  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ