รับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

เนื่องด้วยเครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเยาวชนของชาติ จึงมีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติดีเรียนดีมีความมุ่งมั่นและมีความเป็นผู้นำ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีทุนทรัพย์เพียงพอในการศึกษา จนสำเร็จการศึกษา

เงื่อนไขและข้อผูกพันสำหรับผู้ได้รับทุนการศึกษา

 1. ทุนการศึกษาเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง ทุนการศึกษาละ 30,000 บาท
 2. ทุนการศึกษาเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกมัดแต่อย่างใด
 3. ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรายงานผลการเรียน ทุกภาคการศึกษาให้คณะกรรมการทุนการศึกษาทราบ
 4. ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพตามที่โครงการทุนการศึกษาฯ กำหนดและจัดขึ้นเพราะจะมีผลการพิจารณาทุนการศึกษาต่อการพิจารณาให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไป
 5. ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามหลักสูตร โดยผู้รับทุนการศึกษาต้องมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ตามที่กำหนด และเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ระบุในข้อ 2.3 ข้างต้น
 6. ผู้ที่รับทุนการศึกษานี้จะต้องไม่รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่นยกเว้นทุนการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.)
 7. โครงการทุนการศึกษาฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้ทุน กรณีผู้ได้รับทุนไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและมีความประพฤติไม่เหมาะสม

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

 1. ต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 (สำหรับหลักสูตร 4 ปี) หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 (สำหรับหลักสูตร5 ปี) หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 (สำหรับหลักสูตร 6 ปี) หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2563
 2. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีล่าสุดที่มีผลการเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. มีสัญชาติไทย
 4. มีความประพฤติดี
 5. มีความเป็นผู้นำ
 6. ไม่เป็นผู้ซึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ระยะเวลาการรับสมัคร
ทำการส่งใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันพุธที่ 1 กรกฎาคม จนถึง วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563

 |   |  3509 ครั้ง