MFii จัดประชุมขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วย นายธรรมนูญ แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย นายสงกรานต์ มูลวิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย นายพิเชษฐ์ กันทะวงค์ ประธานชมรม Young Smart Farmer จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center) ครั้งที่ 3/2563 ด้วยระบบ Application Zoom จากห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร AIC และการพิจารณาคณะกรรมการ Excellent Center ในแต่ละด้าน

ที่มา: MFii

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 733 ครั้ง
MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม