มฟล. ได้รับจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชียจาก Times Higher Education Asia University Rankings 2020

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 Times Higher Education (THE) ประกาศผลการจัดอันดับ Times Higher Education Asia University Rankings 2020 โดยในปีนี้เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เข้าสู่การจัดลำดับของทวีปเอเชีย ในอันดับที่ 134 จากการจัดอันดับกว่า 400 มหาวิทยาลัยทั่วเอเชีย จาก 31 ประเทศ/เขตการปกครอง และได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 2 ของไทย นอกจากนี้ยังติด 1 ใน 10 ของอาเซียนคู่กับมหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย (ม.มหิดล อันดับ 6 มฟล. อันดับ 8)

การจัดอันดับพิจารณาจากผลการดำเนินงานใน 5 ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน (Teaching) 25% การวิจัย (Research) 30% อ้างอิงผลงานการวิจัย (Citation) 30% รายได้จากภาคอุตสาหกรรม (Industry Income) 7.5% และภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาติ (International Outlook) 7.5%

โดย มฟล. มีคะแนนสูงที่สุดด้านการอ้างอิง 74.4 และด้านภาพลักษณ์ความเป็นนานาชาติ 50.6 จากมหาวิทยาลัยไทย 16 แห่งที่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมรับการจัดอันดับในปีนี้ ผลงานของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS มีค่าเฉลี่ยการอ้างอิง 13.44 ครั้งต่อชิ้น และผลงานร้อยละ 58 เกิดจากความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีมหาวิทยาลัยในไทย อีก 15 แห่ง ได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ 

     - มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 1 ของไทย และ 122 ของเอเชีย 

     - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 3 ของไทย และอันดับที่ 201 -250 ของเอเชีย

     - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับที่ 251 - 300

     - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อันดับที่ 301 - 350

     - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันดับที่ 301 - 350

     - มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับที่ 301 - 350

     - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  อันดับที่ 351 - 400

     - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับที่ 351 - 400

     - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อันดับที่ 401+

ทั้งนี้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในสถาบันที่ได้รับรางวัล International Strategy of the Year และ Technological Innovation of the Year ตามลำดับ

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://bit.ly/MFUAsia2020

      มฟล. พร้อมก้าวสู่อันดับ 1 - 5 ของอาเซียนภายใน 10 ปี     

 |   |  MFU Rankings THE  |  4453 ครั้ง