รับสมัครทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

เนื่องด้วยมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ได้ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องมูลค่าทุนละ 25,000 บาท นักศึกษาที่สนใจ สามารถอ่านคุณสมบัติและเงื่อนไขการรับทุนการศึกษาอย่างละเอียดตามประกาศรับสมัครทุนการศึกษาที่แนบมาพร้อมนี้

**คุณสมบัติเบื้องต้น ของผู้สมัครขอรับทุน

  1. ขาดแคลนทุนทรัพย์ และฐานะครอบครัวยากจน
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.80 ขึ้นไป
  3. มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป (เกรดเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษได้เกรด B ขึ้นไป)
  4. มีความประพฤติดี
  5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว ในปัจจุบัน หรือจะสมัครขอรับทุนการศึกษาอื่นในอนาคต
  6. ขณะขอทุน ผู้ขอรับทุนต้องเหลือเวลา 3 ปีการศึกษาก่อนจบตามหลักสูตรเท่านั้น (กรณีหลักสูตร 4 ปี สามารถขอรับทุนได้ขณะที่กำลังจะเริ่มศึกษาชั้นปีที่ 2/ กรณีหลักสูตร 5 ปี สามารถขอรับทุนได้ขณะที่กำลังจะเริ่มศึกษาชั้นปีที่ 3/หรือ กรณีหลักสูตร 6 ปี สามารถขอรับทุนได้ขณะที่กำลังจะเริ่มศึกษาชั้นปีที่ 4)
  7. ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาช่วยบำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวปรียาพร พรหมมา (พี่ฟาง)
ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ 053-916186
Facebook search : ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดาวโหลดเอกสาร
ใบสมัครขอรับทุน

 |   |  3168 ครั้ง