มฟล. อันดับที่ 1 ของประเทศไทยด้านความเท่าเทียมทางเพศ (SDG 5 Gender Equality) ตามการจัดอันดับของ THE Impact Rankings ประจำปี 2020

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของประเทศไทยด้านความเท่าเทียมทางเพศ (SDG 5 Gender Equality) ตามการจัดอันดับของ THE Impact Rankings ประจำปี 2020 ที่พิจารณาจากสัดส่วนของผู้หญิงในการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย ตลอดจนมาตรการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในการศึกษาและการทำงานของมหาวิทยาลัย

THE Impact Rankings 2020 เป็นการจัดอันดับบทบาทของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) หรือ SDGs ทั้ง 17 ข้อ โดยผลการจัดอันดับในภาพรวมจะพิจารณาจากการดำเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 17) และ SDG อื่นอีก 3 ด้านที่แต่ละมหาวิทยาลัยมีผลงานโดดเด่นที่สุด

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้คะแนนรวม 56.6 คะแนน อยู่ในช่วงอันดับที่ 401-600 ของโลก และเป็นอันดับที่ 9 ร่วมของประเทศไทย จากคะแนนตามเป้าหมาย ดังนี้

ด้านการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (SDG 3 Good Health and Well-being ช่วงอันดับที่ 301-400 ของโลก)

ด้านความเท่าเทียมทางเพศ  (SDG 5 Gender Equality ช่วงอันดับที่ 201-300 ของโลก)

ด้านการดูแลรักษาระบบนิเวศทางบก (SDG 15 Life on Land อันดับที่ 100 ของโลก)

ด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 17 Partnerships for the Goals ช่วงอันดับที่ 401-600 ของโลก)

โดยในปีนี้มีมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 766 สถาบัน จาก 85 ประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมในการจัดอันดับของ THE University Impact Rankings 2020 ซึ่งมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ (University of Auckland) จากประเทศนิวซีแลนด์ ได้รับการจัดอันดับเป็นที่หนึ่งของโลก ด้วยคะแนน 98.5 คะแนน ตามด้วยมหาวิทยาลัยซิดนีย์ (University of Sydney) และมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นซิดนีย์ (Western Sydney University) จากประเทศออสเตรเลีย ด้วยคะแนน 98.1 และ 97.9 ตามลำดับ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดอันดับ www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020

 |   |  THE MFU Rankings  |  2850 ครั้ง