สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เตรียมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2560 ณ อาคาร M-square มฟล. เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้หัวข้อ “The first national conference on health sciences research and innovation: Knowledge transformation toward Thailand 4.0”

รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดเผยว่า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบสหสาขาวิชา ทั้งด้านงานวิจัยและด้านงานบริการต่อการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้แก่สาธารณชนระดับชาติและนานาชาติ ดังนั้น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ รวมถึงสามารถนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้พัฒนางานด้านวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คณาจารย์และนักศึกษา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. Complementary and alternative

2. Movement sciences and therapy

3. Public Health and Nursing science

4. Health Innovations

การระชุมวิชาการครั้งนี้ได้จัดให้มีการปาฐกถาพิเศษ ดังนี้

  1. “Challenges of WHO-Thailand in thai Health System Development under Thailand 4.0 Era” โดย Dr.Daniel Kertesz, WHO Representative to Thailand

  2. “Innovation for Health Science” โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

  3. “Indigenous Health, Health Systems and the Health Equity” โดย Prof.Dr.Bruce A. Wilcox, Senior Research Director and Founder, Global Health Asia Institute

  4. “Research Methodology: Mixed Methods and Cluster Rct” โดย รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. และ ผศ.ดร.วรรณรัตน์ ลาวัง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา

นอกจากนี้ยังได้จัดเสวนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “ทิศทางการสนับสนุนการสร้างเสริมนวัตกรรมทางด้านสุขภาพ เพื่อ Thailand 4.0” โดยได้รับเกียรติจาก สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การกีฬาแห่งประเทศไทย และ สภาการสาธารณสุขชุมชน เป็นผู้ร่วมเสวนา และดำเนินรายการโดย รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5391-6821 หมายเลขโทรสาร 0-5391-6821 หรืออีเมล hsresrarch2017@mfu.ac.th และสามารถสมัครเข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ได้ที่ sites.google.com/a/mfu.ac.th/hsresearch2017/home

 |   |  ประชุมวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  |  2253 ครั้ง