นักศึกษา มฟล. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน 'พจนศิลป์ ปี2'

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอารยา ส่งศรีเกตุ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวด ‘พจนศิลป์ ปี 2’ รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท จัดการแข่งขันโดย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ร่วมกับ รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน (บริษัท อสมท จำกัด มหาชน) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมา ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

การประกวด ‘พจนศิลป์’ นั้นเป็นการเปิดเวทีให้นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้แสดงความสามารถทางด้านวาทศิลป์ โดยในปีนี้คณะผู้จัดได้กำหนดหัวข้อในการพูดประกวดคือ “ พลังแห่งการเกื้อกูล” เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของคำว่า “เกื้อกูล” โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งในปีนี้มีนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 600 คน และได้รับเกียรติจากผู้ทรงวุฒิในการตัดสินรอบสุดท้าย ได้แก่ อาจารย์จตุพล ชมพูนิช, ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี และ คุณวศิน บุณยาคม

ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวภาลินี สินทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวสิริโชค โกศัลวิตร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวอารยา ส่งศรีเกตุ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, สามเณร วศิลป์ เรืองวรบูรณ์ จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ นางสาวพิชชาพร กุลเรือง จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลชมเชย 

  • 3079 ครั้ง
  • #นักศึกษา #รางวัล #สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ