มฟล. ได้รับการจัดอันดับของ THE: Emerging Economics University Ranking 2020 เป็นอันดับที่ 145 ของโลก และเป็นอันดับที่ 3 ของไทย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

Times Higher Education (THE) ประกาศผลการจัดอันดับ Emerging Economies University Rankings 2020 อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา มีมหาวิทยาลัย 533 แห่งจาก 47 ประเทศ (ไม่รวมประเทศพัฒนาแล้ว) โดยปีนี้เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการจัดอันดับ และได้อยู่อันดับที่ 145 ของโลก และเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศไทย รองจากมหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับที่ 79) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อันดับที่ 144)

การจัดอันดับดังกล่าวเป็นการจัดอันดับเฉพาะมหาวิทยาลัยในประเทศที่อยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจระดับ Frontier ขึ้นไป จนถึงระดับ Secondary Emerging และ Advanced Emerging แต่ยังไม่ถึงขั้น Developed Economies ตามระบบ FTSE Country Classification

โดยการจัดอันดับนี้ใช้ตัวชี้วัดและคะแนนเดียวกับ World University Rankings 2020 แต่ปรับค่าน้ำหนักให้เข้ากับบริบทของ Emerging Economies มากขึ้น โดยใช้ตัวชี้วัดและค่าน้ำหนัก 5 ด้าน ได้แก่

1. Teaching (the learning environment) 30%

2. Research (volume, income and reputation) 30%

3. Citations (research influence) 20%

4. International Outlook (staff, students, research) 10%

5. Industry income (Knowledge transfer) 10%

นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยไทยอีก 13 แห่ง ที่ได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ ดังนี้

อันดับที่ 201-250 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อันดับที่ 251-300 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อันดับที่ 301 -350 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อันดับที่ 401+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำหรับมหาวิทยาลัยที่ได้อันดับที่ 1-3 ได้แก่ Tsinghua University, Peking University และ Zhejiang university จากสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้ง 3 มหาวิทยาลัย

ที่มา: https://bit.ly/39NBfzn

 |   |  THE MFU Rankings  |  3077 ครั้ง