นศ.แพทย์แผนไทยประยุกต์คว้ารางวัล “ชนะเลิศ” “รองชนะเลิศอันดับ 1” และ “รองชนะเลิศอันดับ 2” รวม 6 ประเภท จาก “ฮักแพงเกมส์”

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ที่ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” “รองชนะเลิศอันดับ 1” และ “รองชนะเลิศอันดับ 2” รวม 6 ประเภท จากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและกีฬาสานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 “ฮักแพงเกมส์”  (11 สถาบัน)​ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีอาจารย์ ดร.อัญญาชุลี กนกพิชญไกร อาจารย์ฤทธิชัย พิมปา และครูแพทย์แผนไทยธีรโชติ อุ่นอก นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว

ผลการแข่งขัน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้านหัตถเวชกรรมแผนไทย

1.นางสาวบวรลักษณ์ อนุตรพงศ์  ชั้นปีที่ 3

2.นายอับดุลการีม เบญฮาวัน  ชั้นปีที่ 3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด้านเวชกรรมแผนไทย

1.นายพรพรหม อมันตระกูล ชั้นปีที่ 3

2.นายปวีณ จรัสโรจน์โภคา ชั้นปีที่ 3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด้านเภสัชกรรมแผนไทย

1.นางสาวทิฆัมพร พรไพบูลย์พงศ์ ชั้นปีที่ 3

2.นางสาว​กฤษยานี สาระมูล ชั้นปีที่ 3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด "หมอหลวงแผนไทย นางในลูกประคบ"

นางสาวรสสุคนธ์ ทะตัน ชั้นปีที่ 2

นอกจากนี้นักศึกษา มฟล. ยังเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “ฮักแพงเกมส์” โดยได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันสันทนาการ


การแข่งขันทักษะทางวิชาการและกีฬาสานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสัมพันธ์ไมตรีอันดีระหว่างนิสิตนักศึกษากลุ่มสถาบันที่เปิดสอนสาขาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับนิสิตนักศึกษา รวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะด้านชีวิต ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีภายในหมู่นิสิตนักศึกษา อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ดีในอนาคต

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน และการแข่งขันสันทนาการ การประกวดหมอหลวงแผนไทยนางในลูกประคบ โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 11 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยรังสิต และเจ้าภาพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 |   |  สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ  |  2745 ครั้ง