อาจารย์ มฟล. เข้ารับรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี จาก กยศ.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา รางวัล/ผลงานเด่น

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 อาจารย์สุรพล วรภัทราทร อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเป็นศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี มฟล. เข้ารับรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560 โดยมี นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องประกาศเกียรติคุณให้แก่ศิษย์เก่าผู้กู้ยืมที่มีคุณสมบัติความประพฤติดี มีความเสียสละ ทำประโยชน์ให้แก่สังคม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อชุมชนหรือสาธารณชน รวมถึงมีประวัติการชำระเงินคืนกองทุนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนได้มอบใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลทุนการศึกษาให้แก่ผู้กู้ยืมที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษากองทุน ในปี 2560 จำนวน 12 ท่าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน เพื่อประเทศชาติและทำความดีตอบแทนสังคม ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน นักศึกษารุ่นน้องและสังคม 

ชมคลิปสัมภาษณ์ได้ที่: goo.gl/qT1DWV

 |   |  รางวัล อาจารย์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  |  1995 ครั้ง