เชิญกด Like & Share ผลงานออกแบบสิ่งประดิษฐ์กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ระดับอุดมศึกษา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมส่งแรงเชียร์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ระดับอุดมศึกษา “การออกแบบและสร้างอุปกรณ์พันตอขาระดับใต้เข่าชนิดควบคุมระบบความดัน” ผลงานจากนักศึกษา 4 สำนักวิชา ได้แก่ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และสำนักวิชาการจัดการ ที่ส่งเข้าประกวดในโครงการ Thailand New Gen Inventors Aword (I-New Gen Award 2020) จัดการประกวดโดยสำนักงานการวิขัยแห่งชาติ (วช.) สามารถกด Like และ Share ที่ลิงก์ https://bit.ly/37IYVnL ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้คณะกรรมการจะนำจำนวนของการกด Like มาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาตัดสิน

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวธิดาเทพ หมื่นวิเศษ สำนักวิชาแพทยศาสตร์

นายชมชน คล่องการเขียน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวทัตพิชา พีรกิตติกุล สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ

นางสาวอาวีณา สุขเหลือง สำนักวิชาการจัดการ

นายเกริกเกียรติ สมศรี สำนักวิชาการจัดการ

นายศักย์ศรณ์ จันทรส สำนักวิชาการจัดการ

โดยมี อาจารย์ นายแพทย์อานนท์ จำลองกุล อาจารย์ นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐิติปัญญา อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี วัฒนศิริเวช อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มฟล. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 |   |  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ สำนักวิชาการจัดการ