หลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มฟล. ได้รับการรับรองในระดับนานาชาติเป็นครั้งที่ 2 จาก IFT (2020-2025)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น

หลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สำนักอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการอนุมัติให้ต่ออายุการรับรองหลักสูตรว่ามีมาตรฐานในระดับนานาชาติจาก Institute of Food Technologists (IFT), USA ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดยมีอายุรับรองระหว่างปี ค.ศ. 2020-2025 ซึ่งหลักสูตรนี้ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นหลักสูตรในลำดับที่ 2 ของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองในจำนวนมากกว่า 80 หลักสูตรที่เปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

IFT เป็นองค์กรนานาชาติที่สนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารและสร้างเครือข่ายทั่วโลกในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร ซึ่งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรของ IFT ได้ประเมินหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สำนักอุตสาหกรรมเกษตร และได้ให้การรับรองหลักสูตรซึ่งแสดงถึงความมีคุณภาพของหลักสูตรในระดับนานาชาติสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการรับรองเป็นช่วงปี ค.ศ. 2013 - 2019

ที่มา: สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

 |   |  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  |  2185 ครั้ง