มฟล. ร่วมกับ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบทุนโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ แก่นักเรียนนักศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย จัด “พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562” ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4) ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 271 ทุน เพื่อให้มีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณชัชวาล  พริ้งพวงแก้ว ผู้แทนประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย กรรมการมูลนิธิ คณาจารย์ คุณครูอาสาสมัคร เข้าร่วมพิธี

    ในปีนี้มอบทุนการศึกษาทั้งสิ้น 271 ทุน แบ่งเป็นทุนสำหรับเยาวชนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 90 ทุน ทุนละ 4,000 บาท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 168 ทุน ทุนละ 7,000 บาท และทุนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร จำนวน 13 ทุน ทุนละ 25,000 บาท รวมทุนการศึกษาทั้งสิ้น 1,861,000 บาท

     รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. กล่าวในพิธีมอบทุนว่า โครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยความร่วมมือ ระหว่างสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เป็นการดำเนินโครงการในลักษณะของกิจกรรมอาสาสมัครของคุณครูในโรงเรียนต่างๆ เพื่อช่วยกันเพิ่มโอกาสทางการศึกษาศึกษาให้แก่เยาวชนทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ มีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนก้าวเดินไปสู้เส้นทางอาชีพที่ไม่เหมาะสม

     “เรามุ่งหวังให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสในการศึกษาที่สูงที่สุด ตามกำลังสติปัญญาและความสามารถของทุกคนที่ได้รับทุน แม้ว่าจะขาดโอกาสก็ตาม การมอบทุนการศึกษาในวันนี้เป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งของโครงการ ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ในการปลูกป่าสร้างคน ซึ่งภารกิจของมหาวิทยาลัยนั้นคือการสร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ และที่สำคัญมากก็คือการสร้างคุณธรรม ซึ่งไม่ใช่เพียงหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่เป็นความร่วมมือที่ต้องทำร่วมกันตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ตลอดจนถึงองค์กรในสังคม ถือเป็นหน้าที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนของเรา”

      “อยากให้นักเรียนทุนของเราที่มาจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้ใช้โอกาสทางการศึกษาที่ได้รับนี้ให้มีค่าที่สุด และขอกล่าวถึงการเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่ง ที่พร้อมสนับสนุนโอกาสให้นักศึกษาของเราอย่างเต็มที่  เรามุ่งหวังตั้งใจในการสร้างคนและสร้างคุณภาพ ไม่ต้องกังวลกับการเรียนการสอนของเราที่ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด เพราะที่นี่เป็นแหล่งศึกษาที่เปิดโอกาสและสนับสนุนให้เราได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ ช่วยผลักดันอย่างเต็มกำลังของเรา และส่วนหนึ่งเราต้องขอบคุณพันธมิตรที่สำคัญอย่างมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ที่สร้างโอกาสที่ดีเช่นนี้ให้กับเยาวชนไทยของเรา และหวังว่าเราจะมีความร่วมมือที่ดีเช่นนี้ต่อเนื่องตลอดไป” อธิการบดี มฟล. กล่าว

       คุณชัชวาล  พริ้งพวงแก้ว ผู้แทนประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาในภาคเหนือ ได้เริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่ปี 2540 และดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลา 22 ปีแล้ว การมอบโอกาสทางการศึกษาเป็นพันธกิจหลักของมูลนิธิ ในการสนับสนุนการสร้างโอกาสทางด้านการศึกษาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมและการสร้างผลงานวิชาการใหม่ๆ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในวงการการศึกษาของเรา

      “สำหรับการดำเนินงานโครงการมูลนิธิที่ผ่านมา เราให้การสนับสนุนทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 14000 ทุน และมีผู้จบการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพที่หลากหลายแล้วกว่า 2,000 คน ซึ่งนับว่าพวกเขาเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมของเรา ให้มีความเข้มแข็งตลอดไป”

     “อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ในยุคโลกาภิวัฒน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของ Artificial Intelligence หรือ AI หุ่นยนต์ได้เข้ามาทำหน้าที่แทนมนุษย์เราในหลายด้าน วิธีการใช้ชีวิตของพวกเราก็คงจะต้องเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงอยากให้ตระหนักและเตรียมความพร้อม ในการปรับตัวให้ทันสมัย และพัฒนาความรู้พัฒนาฝีมือแรงงานในสายวิชาชีพที่เกี่ยวกับอาชีพของเราให้มีประสิทธิภาพ ที่จะรองรับการทำงานในยุคของ AI ในอนาคต เพื่อให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป”

      “ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้ทำงานเป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ภายใต้การดูแลที่ดีส่งผลให้มีบัณฑิตที่มีความเพียบพร้อม ทั้งด้านสติปัญญาและและคุณธรรม ออกสู่สังคมการทำงานอย่างสมบูรณ์ ขอให้นักเรียนนักศึกษาทุก ๆ คนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน นำความรู้ไปพัฒนาตนเอง และประกอบสัมมาอาชีพ มีจิตสำนึกในการส่งต่อโอกาสอันดีที่ท่านได้รับในวันนี้ให้แก่ให้ผู้ที่ขาดโอกาสในวันข้างหน้า และขอให้ทำงานเพื่อสังคม เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป” คุณชัชวาล  พริ้งพวงแก้ว กล่าว

     โครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ (Thai Youth of Tomorrow Project) โดย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นการดำเนินการในลักษณะกิจกรรมอาสาสมัคร เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาให้แก่เยาวชนใน 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 มีเป้าหมายเพื่อป้องกันมิให้เยาวชนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งปัจจุบัน มีจำนวนครูอาสาสมัครทั้งสิ้น 77 คน กระจายตัวอยู่ตามโรงเรียนต่างๆ ดำเนินการใน 17 จังหวัดภาคเหนือ รวม 29 อำเภอ นอกจากการมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์แล้ว ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ในด้านต่างๆ อีกด้วย

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 850 ครั้ง
สำนักวิชาศิลปศาสตร์