นักศึกษาการจัดการคว้า 3 รางวัลจากการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและบริการ

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน สำนักวิชาการจัดการ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล จาก 335 ทีม 53 สถาบัน จากการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและบริการ รางวัลคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “ภาคการบริการ ความยั่งยืน: ความท้าทายในทศวรรษ”  ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อทีมแม่สลอง

1. นางสาวเตชิตา ลาพินีกร               

2. นายกมลภพ พรหมโชติ                 

3. นางสาวธารกมล แผ้วตัน               

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ชื่อทีมแม่ข้าวต้ม

1. นางสาวศิวมล ตั้งเขตการ               

2. นางสาวชุติกาญจน์ เหมรังคะ         

3. นางสาวศรสวรรค์ อสิยงศิลป์         

รางวัลชมเชย ทีมแม่สรวย

1. นายสาวิต บุญพรหม                    

2. นางสาวรอกีเยาะ สาเหาะ             

3. นายวชิรวิชญ์ วงษ์ฟองนวล           

รางวัลชมเชย ทีมแม่เจดีย์

1. นายอดิเรก บุญเที่ยง                    

2. นางสาวณิชกานต์ มากจุ้ย             

3. นางสาวภัทราภรณ์ จันทาทอน       

 |   |  สำนักวิชาการจัดการ  |  1416 ครั้ง