นักศึกษาใหม่ ร่วมพิธีติดเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อสมเด็จย่า พร้อมร่วมบูมมหาวิทยาลัยดังกึกก้อง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 หลังจากเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครูและรับเป็นลูกศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2560 แล้วนั้น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวนกว่า 3,800 คน ได้เข้าร่วม พิธีติดเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยนายกองค์การบริหารองค์การนักศึกษาเป็นผู้บอกเล่าถึงความเป็นมา และความหมายของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในตราสัญลักษณ์อันภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น พระนามาภิไธยย่อ สว. ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งมีพระสมัญญานามว่า “แม่ฟ้าหลวง” โดยมหาวิทยาลัยได้รับพระราชานุญาตให้อัญเชิญมาเป็นชื่อของมหาวิทยาลัย และสัญลักษณ์เลข 8 และเลข 9 อันหมายถึงททรงเป็นพระราชชนนีของพระมหากษัตริย์ถึงสองพระองค์ คือรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 ส่วนดอกไม้และใบไม้ที่ประดับไว้ หมายถึงการสืบสานแนวพระราชปณิธานในการ “ปลูกป่า...สร้างคน” โดยน้อมนำเอามาเป็นหลักการดำเนินงานสำคัญของมหาวิทยาลัยตลอดมา ซึ่งทั้งหมดประกอบเป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อันเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นเครื่องแบบนักศึกษา มฟล. อย่างสมบูรณ์ โดยมีตัวแทนนักศึกษารุ่นพี่เป็นผู้ติดเข็มตราให้กับนักศึกษารุ่นน้องทุกคน

      จากนั้นเป็น พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีได้กล่าวอย่างพร้อมเพรียงกันว่า

     “ข้าพเจ้า ผู้เป็นศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ต่อเบื้องหน้าพระราชานุสาวสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงมีคุณประเสริฐยิ่งว่า ข้าพเจ้าจะตั้งใจมั่น ในการศึกษาเล่าเรียน จนสุดความสามารถ เพื่อหมายมั่นนำชาติ สู่ความเจริญรุ่ง จะมีใจมุ่งผดุงชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้คงอยู่คู่ประชาชาติไทย จะรักษาไว้ซึ่งความรู้รักสามัคคี ให้เกิดมีในหมู่คณะและสังคม จะดำรงตนให้ถึงพร้อมด้วยภูมิรู้คู่ภูมิธรรม จะยึดมั่นในกฎเกณฑ์และกติกา เพื่อให้มีความสงบและร่มเย็น จะรักษาไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์และเกียรติภูมิ ของความเป็นนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยในพระนามแม่ฟ้าหลวงตลอดไป...ขออานุภาพแห่งความจงรักภักดี ที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วยพลังแห่งความวิระยะอุตสาหะของข้าพเจ้า ได้น้อมนำให้ข้าพเจ้าถึงพร้อมด้วยความสำเร็จในการศึกษา และสามารถพัฒนาตนไปสู่ความรุ่งเรืองและเป็นสุขชั่วกาลนาน”

       เมื่อเสร็จพิธีอันเป็นมิ่งมงคลแล้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้กอดคอล้อมวงเพื่อร่วมกันเปล่งเสียงบูมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 9 รอบ ดังกึกก้องไปทั่วทั้งลานดาว จากนั้นนักศึกษาใหม่ทุกคนได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันอย่างเป็นทางการ ต่อหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่า ถือเป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

 |   |  นักศึกษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  |  4020 ครั้ง