รศ.ดร.วันชัย-รศ.ดร.ชยาพร รับมอบเงินจาก คุณเรืองชัย - จินตนา ผู้บริหารโตโยต้าเชียงราย เพื่อสมทบ "กองทุนเมืองไทยไร้หมอกควัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) รับมอบเงินจาก คุณเรืองชัย - จินตนา จิตรสกุล CEO บริษัท โตโยต้า เชียงราย จำกัด โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง มฟล. และ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. เป็นผู้รับมอบเช็คในนามบริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด ซึ่งเป็นรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน Toyota Live Alive Run Series 2019: Chiang Rai Night Run เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา รวมทั้งเงินส่วนตัว รวมกว่า 552,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานของ “กองทุนเมืองไทยไร้หมอกควัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”

     นอกจากนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนทัศนะในหลายเรื่อง เช่น คุณเรืองชัย - จินตนา ให้ความสนใจการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ โดย รศ.ดร.วันชัย และ รศ.ดร.ชยาพร ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็ได้ดำเนินโครงการวิจัยเกี่ยวกับปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ๆ มาโดยตลอด ชนิดที่ได้ผลดีก็ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรได้ทดลองปลูกทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งผลผลิตที่จะได้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งการคัดเลือกสายพันธุ์ สภาพทางด้านภูมิอากาศและภูมิประเทศ ซึ่งพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายมีความเหมาะสมกับพืชจากต่างประเทศหลายชนิด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการปลูกพืชชนิดใด ควรคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่เกษตรกรและแรงงานในพื้นที่ด้วย

 |   |  กองทุนเมืองไทยไร้หมอกควัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง