จีนวิทยา มฟล. จัดละครเวทีพ่ายลายหงส์ ถ่ายทอดศิลปะและวัฒนธรรมจีน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ดำเนินโครงการศิลปะวิชาการจีนวิทยา ครั้งที่ 4 หรือ Sino show 4 จัดการแสดงละครเวทีเรื่อง เฟิ่งจืออี้ : พ่ายลายหงส์ (The Shade of Phoenix) เพื่อถ่ายทอดศิลปะและวัฒนธรรมจีน และแสดงศักยภาพในด้านต่างๆ ของนักศึกษา ในช่วงค่ำของวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมสมเด็จย่า โดยมี ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดการแสดง พร้อมด้วย ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา รวมทั้งผู้สนใจ เข้าร่วมรับชมการแสดงจำนวนมาก

    โดยเปิดเวทีเริ่มจาก การแสดงจากผู้นำเชียร์สำนักวิชาจีนวิทยา การเชิดสิงโต การแจกของรางวัลสำหรับผู้เข้าชม จากนั้นเป็นการเปิดฉากละครเวทีจากบทประพันธ์จีนเรื่อง เฟิ่งจืออี้ พ่ายลายหงส์ นอกจากบทบาทการแสดงของนักศึกษาแล้ว ยังสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรมจีน ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก เครื่องแต่งกายและการแต่งหน้าทำผม การเชิดมังกร การฟ้อนรำ ขับร้องเพลงจีน และศิลปะการต่อสู้ของจีน เป็นต้น

      ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวในพิธีเปิดว่า สำนักวิชาจีนวิทยา ถือเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่เกี่ยวกับภาษาจีน และองค์ความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับประเทศจีน ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยประกอบไปด้วย 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาจีนศึกษา ภาษาจีนธุรกิจ การสอนภาษาจีน ภาษาและวัฒนธรรมจีน

      “ก่อนที่เหล่านักศึกษา จะได้เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชาจีนวิทยา ที่มีความเพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียน และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนนั้น เป็นผลสืบเนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทั้งทางด้านวิชาการและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ รวมไปถึงการนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนนำมาใช้จริง ดังเช่นโครงการศิลปะวิชาการจีนวิทยาครั้งที่ 4 นี้ นับเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถ นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นพื้นที่ในการแสดงออกและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมจีนอันเป็นเอกลักษณ์ ให้ผู้ชมได้รู้จักและเข้าใจมากยิ่งขึ้นอีกด้วย” ผู้ช่วยอธิการบดี มฟล. กล่าว

    ด้าน ดร.กัลยา ขาวบ้านแพ้ว ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา กล่าวรายงานว่า สำนักวิชาจีนวิทยาเป็นสำนักวิชาลำดับที่ 14 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 พันธกิจหลักประการหนึ่งของสำนักวิชาจีนวิทยา คือ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเกี่ยวกับประเทศจีน ทั้งด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 หลักสูตร นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งในประเทศจีน รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปเรียนยังประเทศจีน เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะภาษาจีนได้อย่างเต็มที่ รวมไปถึงเรียนรู้วิถีชีวิตชาวจีนและแนวคิดแบบจีน จากประสบการณ์ตรง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียน และดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นระบบอีกด้วย

     “สำนักวิชาจีนวิทยา ก้าวสู่ปีที่ 6 แห่งการดำเนินงาน และปีนี้เป็นปีที่ 4 ของการจัดโครงการศิลปะวิชาการจีนวิทยา หรือ Sinoshow ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนักศึกษาสำนักวิชาจีนวิทยา ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพความสามารถและความสามัคคีของนักศึกษา ที่ผ่านการถ่ายทอดและฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงออกถึงวิถีแห่งภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจีน อันเป็นอารยธรรมที่มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ควรค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง นอกจากจะเป็นประโยชน์ส่งเสริมการเรียนการสอนในหลักสูตรเกี่ยวกับความเป็นจีนแล้ว ยังเป็นสุนรียภาพอันหลากหลายทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่อยากให้ผู้ชมทุกท่านได้รับจากการแสดงชุดนี้” ดร.กัลยา กล่าว

 |   |  สำนักวิชาจีนวิทยา  |  1202 ครั้ง