นักศึกษาไอทีได้รับรางวัลชนะเลิศบทความวิจัย Best Conference Paper Award ที่ไต้หวัน

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนายธีระนัย แสงจันทร์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และนางสาวพัชราภรณ์ พรรณวงค์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นักศึกษาในโครงการวิจัย Newton Fund ของศูนย์ความเป็นเลิศด้าน AI and Emerging Technologies สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศบทความวิจัย Best Conference Paper Award สองรางวัล จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE Eurasia Conference on IOT, Communicationand Engineering ณ National Formosa University, Yunlin, Taiwan เมื่อวันที่ 3 ถึง 6 ตุลาคม 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.ทศพล บุญเกิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน และ Dr.James Mullaney (Department of Physics and Astronomy, University of Sheffield, UK) เป็นที่ปรึกษางานวิจัยทั้งสองคน

นายธีระนัย แสงจันทร์ นำเสนอผลงานเรื่อง Classification of Astronomical Objects Using Light Curve Profile ซึ่งแก้ไขปัญหา Imbalance data เพื่อยกระดับความถูกต้องของโมเดลจำแนกประเภทวัตถุในอวกาศโดยใช้ชุดข้อมูล Time series/Light curve จากกล้องโทรทัศน์Large Synoptic Survey Telescope (LSST) ที่ปฏิบัติการอยู่ที่ประเทศชิลี

นางสาวพัชราภรณ์ พรรณวงค์ นำเสนอผลงานเรื่อง Exploiting Consensus Clustering for Light Curve Data Analysis รายงานผลการทดลองประยุกต์ใช้การแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบ consensus clustering ร่วมกับ noise-induced ensemble generation กับข้อมูลดาราศาสตร์ที่มาจากกล้องโทรทัศน์ LSST

 |   |  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  |  917 ครั้ง