มฟล. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (Meet the President 2017)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา จัด กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (Meet the President 2017) เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมสมเด็จย่า โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกว่า 3,800 คน ในการนี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ได้ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายด้านต่างๆ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย อัตลักษณ์นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยมุ่งหวัง รวมถึงเล่าประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นนับแต่ปี 2541 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้น้อมนำเอาพระราชปณิธานในการ “ปลูกป่า..สร้างคน” มาเป็นหลักสำคัญในการดำเนินงาน จนมหาวิทยาลัยเติบโตก้าวหน้ามาโดยลำดับ และปัจจุบันได้รับการยอมรับในสังคมวงกว้าง ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ทั้งในด้านวิชาการและทัศนียภาพอันสวยงามสมกับเป็นมหาวิทยาลัยในสวน

 |   |  นักศึกษา อธิการบดี  |  1118 ครั้ง