รับสมัครทุนการศึกษาสิรินธร เพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

     ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาสิรินธร เพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความจำเป็นด้านทุนทรัพย์ มีความประพฤติเรียบร้อย และมีผลการเรียนดี  มีภูมิลำเนาอยู่ในถิ่นทุรกันดาร หรือเป็นชาวไทยภูเขา จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ และ น่าน ให้ได้รับการศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นักเรียนที่สนใจ สามารถอ่านคุณสมบัติและเงื่อนไขการรับทุนการศึกษาอย่างละเอียดตามประกาศรับสมัครทุนการศึกษาที่แนบมาพร้อมนี้

การรับสมัคร 

  1. นักเรียนกรอกแบบคำขอทุนการศึกษาพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครโดยให้นำส่งที่โรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่
  2. โรงเรียนรวบรวมแบบคำขอทุนการศึกษา พิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นและนำส่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัด  ภายในวันที่ 27 ธันวาคม  2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สุขศิริ  ขัตติยะ
ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา   โทร.053 916186 , 053 916187  

 |   |  4525 ครั้ง