รับสมัครนักศึกษา เพื่อขอรับทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทุนการศึกษา

         ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษา มฟล. ที่สนใจขอรับทุนการศึกษาจาก มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ “โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 50 ทุน ทุนละ 30,000 บาทต่อปี โดยคัดเลือกจากนักศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครทางระบบออนไลน์ด้วยตนเอง ได้ที่  www.ajinomotofoundation.or.th ภายในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่ นางสาววิรันดา ชุ่มมงคล เจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนพัฒนานักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 053-916186 ในวันและเวลาทำการ

       มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ก่อตั้งในปี 2519  มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคมไทยในด้านการศึกษา ที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ในสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้นักศึกษาเหล่านั้น สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร และเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

       โดยผู้ผ่านการพิจารณา ในระดับปริญญาตรี จะได้รับเงินทุนปีละ 30,000 บาท ตั้งแต่ปีแรก จนจบหลักสูตรในแต่ระดับชั้น โดยไม่ต้องใช้ทุนคืน

       ผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุน จะต้องกรอกข้อมูลสมัครรับทุนออนไลน์ และสั่งพิมพ์ พร้อมทั้งแนบเอกสาร เพื่อส่งเอกสารผ่านสถาบันการศึกษาต้นสังกัดของผู้ขอรับทุน โดยสามารถติดต่อขอรับคำแนะนำและระเบียบทุน ได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษาและแนะแนว ของสถาบันการศึกษาที่ผู้สนใจขอรับทุนกำลังศึกษาอยู่ หรือดาวน์โหลดรายละเอียด ได้ที่  http://www.ajinomotofoundation.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

คุณสมบัติเบื้องต้น ของผู้สมัครขอรับทุน ระดับอุดมศึกษา

1.หลักเกณฑ์การให้ทุนระดับอุดมศึกษา ทุนการศึกษานี้ จะพิจารณาให้ทุนกับนิสิตนักศึกษา ที่ศึกษาในหลักสูตร 4 ปี ในระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ต่อเนื่องจนจบการศึกษาในชั้นปีที่ 4 จำนวน 5 ทุน ทุนละ 30,000 บาทต่อปี

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

    2.1 เป็นนิสิตนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในสังกัดสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ด้านวิทยาศาสตร์และธุรกิจ ในหลักสูตร 4 ปี ตามสาขาวิชาเอกที่กำหนด ดังนี้

-วิศวกรรมศาสตร์

-อุตสาหกรรมการเกษตร

-คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-เทคโนโลยีการเกษตร/ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม

-โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร

-คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)

-สาธารณสุขศาสตร์/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/อนามัยสิ่งแวดล้อม

-จิตวิทยา (วทบ.)

-พาณิชยศาสตร์/บริหารธุรกิจ/การบัญชี/การเงิน/การตลาด/การจัดการ 

   2.2 มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 3.15 ขึ้นไป

   2.3 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี

   2.4 ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนการศึกษาจากที่อื่น ยกเว้น เงินกู้ยืมจาก กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของรัฐบาล (กยศ.) หรือ กองทุนให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจน 

   2.5 อายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

   2.6 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะจัดขึ้นได้

 |   |  ส่วนพัฒนานักศึกษา  |  3979 ครั้ง