นักศึกษาไอที มฟล. รับรางวัล Best Oral Presentation Award จากการประชุม International Conference on Educational Research ครั้งที่ 12

หมวดหมู่ข่าว: It-ข่าวรางวัล รางวัล/ผลงานเด่น

      ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานด้วยวาจา “Best Oral Presentation Award” ในการประชุมวิชาการ The 12th International Conference on Educational Research ซึ่งปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อ "Thinking about Education for The Next Generation: New Generation's Pedagogy, Technology, and School Improvement" ระหว่างวันที่ 25 - 28 กันยายน 2562 ณ คณะศึกษาศาสตร์ หาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โดยมีรายชื่อ นักศึกษา มฟล. ที่ได้รับจากวัลจากการนำเสนอผลงาน คือ

1.นาย ปองพล เสพรัมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.นาย ธัชพล ปานยิ้ม นักศึกษาชั้นปีที่ 4  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยการควบคุมดูแลของ อาจารย์ ดร. เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล.

  • 2411 ครั้ง
  • #นักศึกษา #สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ