เด็กไอทีคว้ารางวัลชนะเลิศ BIZ-GIS Startup

หมวดหมู่ข่าว: It-ข่าวรางวัล รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ที่ชนะเลิศการแข่งขันโครงการบ่มเพาะธุรกิจเริ่มต้น ด้านวิทยาการภูมิสารสนเทศ (BIZ-GIS Startup) คว้าเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท

เมื่อวันที่  26 – 28 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี นายไฟสิฐ จินายะ นายพิพัฒน์ มาศศรี นายพิทักษ์พงษ์ พุ่มเจริญ และนางสาวภัทราพร ลอยบรรดิษฐ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม ได้เดินทางเข้าร่วมนำเสนอผลงาน “Smart Care Watch”  ในการแข่งขันโครงการบ่มเพาะธุรกิจเริ่มต้น ด้านวิทยาการภูมิสารสนเทศ (BIZ-GIS Startup)  จัดโดยศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก โดยมีอาจารย์ ดร.นิลุบล คุรุบรรเจิดจิต และ อาจารย์ ดร.สุนทรินทร์ นุภาพ เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้นักศึกษาของ มฟล. สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ พร้อมรับเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท

 |   |  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  |  1602 ครั้ง