มฟล. อันดับ 1 ในไทยและกลุ่มลำดับ 601 – 800 สถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สุดในโลกจาก THE World University Rankings 2020

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 สำนักจัดอันดับ Times Higher Education (THE) ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกสำหรับปี 2020 หรือที่เรียกว่า THE World University Rankings 2020 โดยสำรวจจากมหาวิทยาลัยระดับโลกประมาณ 1,400 แห่ง จาก 92 ประเทศ โดยทาง THE จะคัดเลือกเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และมีจำนวนเอกสารตีพิมพ์ลงวารสารในฐานข้อมูล SCOPUS ย้อนหลัง 5 ปีไ ม่น้อยกว่า 1,000 ชิ้นและมีจำนวนเอกสารตีพิมพ์ไม่น้อยกว่า 150 ชิ้นต่อปี ประกอบการพิจารณาจากคุณภาพการสอน ปริมาณ และชื่อเสียงของงานวิจัย การอ้างอิงผลงานวิจัย รายได้ และภาพลักษณ์ในระดับนานาชาติ สำหรับ มฟล. ได้รับคะแนนสูงสำหรับการอ้างอิงงานวิจัยและภาพลักษณ์ในระดับนานาชาติ

ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจำนวน 16 แห่ง ซึ่ง มฟล. และมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในอันดับที่ 601-800 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันดับที่ 801-1,000 มหาวิทยาลัยไทยอีก 13 แห่ง อยู่ในอันดับที่ 1,000+ ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยานเรศวร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การจัดลำดับพิจารณาคะแนนใน 5 ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน (ร้อยละ 30) การวิจัย (ร้อยละ 30) การอ้างอิงผลการวิจัย (ร้อยละ 30) ความเป็นนานาชาติ (ร้อยละ 7.5) และรายได้จากภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ 2.5)

ปีนี้เป็นปีแรกที่ มฟล. มีผลงานวิจัยเป็นไปตามเกณฑ์ (ย้อนหลัง 5 ปี จำนวน 1,269 ชิ้น ปี 2018 จำนวน 349 ชิ้น) โดยผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า มฟล. มีความเข้มแข็งในด้านการอ้างอิงผลการวิจัย และความเป็นนานาชาติ สูงสุดในประเทศมีคะแนน 74.4 และ 50.6 ตามลำดับ (โดยคะแนนนี้เป็นคะแนนที่มีการปรับ หรือ Normalization โดยพิจารณาถึงขนาดและสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยดำเนินการแล้ว) 

  • 18156 ครั้ง
  • #MFU Rankings #THE