อาจารย์-นศ.ป.โท วิทยาศาสตร์สุขภาพรับรางวัลในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

     คณาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ (Full proceeding) ในงานประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ก้าวสู่มิติใหม่: การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลดีเด่น ในการนำเสนอแบบปากเปล่า

  • อาจารย์ ดร.ภัทรพล มากมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ นำเสนอเรื่อง “FACTORS INFLUENCING IN BLOOD PRESSURE AND SUGAR CONTROL AMONG HYPERTENSION AND DIABETES PATIENTS IN KONGLRAILAT DISTRICT, SUKHOTHAI”
  • นายเอนกพงศ์ จันทวีศิริรัตน์ และ นายกลวัชร ปาวงค์ นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต นำเสนอเรื่อง “LIVING ENVIRONMENTS AND RISK OF TUBERCULOSIS AMONG HOME/BED-BOUND ELDERLY IN RURAL COMMUNITIES”
  • น.ส. มัลลิกา ใจเผือก และ น.ส.กมลมาตย์ นนพิภักดิ์ นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต นำเสนอ เรื่อง“EFFECTIVENESS OF TON YANG MODEL AMONG AGRICULTURISTS IN TON YANG VILLAGE, NGAO SUB-DISTRICT, THOENG DISTRICT, CHIANG RAI PROVINCE, 2017.”

ที่มา: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 |   |  1222 ครั้ง