ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

     ตามที่คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อตามแนบ ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศให้รายงานตัวเพื่อรับทุนการศึกษา ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศูนย์อาหาร (D1) ชั้น 3 ห้อง 301

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทุนการศึกษา โทรศัพท์ 053-916186 / 053-916387

เอกสารสำหรับดาวนโหลด :  รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา 

 |   |  3097 ครั้ง