นักศึกษาไอทีคว้ารางวัลชนะเลิศประกวดสุนทรพจน์ change the world speech contest 2019 ประเภทภาษาจีนกลุ่มอุดมศึกษา

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจินตรา แซ่จาง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งที่ 6 (change the world speech contest 2019) กลุ่มภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา – ปวส. รับโล่รางวัล ทุนการศึกษา 30,000 บาท และทุนศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์สากลในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระมหามังคลาจารย์ โรงเรียนสอนการพูดจอมพลสถาบัน Bangkok Toasmasters Club และสมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จ.ปทุมธานี

โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างผู้นำเยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงระดับอุดมศึกษาที่มีความรู้ มีความดี มีความสามารถและสนใจด้านภาษาเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำแห่งความดีและสามารถถ่ายทอดความดีไปสู่สังคม เวทีประชาคมอาเซียน

 |   |  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  |  1181 ครั้ง