รับสมัครทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

     ด้วยมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา มูลค่าทุนละ 15,000 บาท /ปีการศึกษา ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา โดยนักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  1. ศึกษาในชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2560
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.75 ขึ้นไป
  3. มีความประพฤติดี ไม่เคยประพฤติผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ไม่เคยต้องโทษ หรือคดีใดๆ
  4. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์
  5. มีความเป็นผู้นำสูง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
  6. ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น และระดับประเทศในฐานะพลเมืองดี
  7. ศึกษาในสาขาวิชาต่อไปนี้ -วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร /บริหารธุรกิจ การตลาด บัญชีและการเงิน/เศรษฐศาสตร์/รัฐศาสตร์/ศิลปศาสตร์/สารสนเทศ/การจัดการการโรงแรม/สาธารณสุขศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์

****นักศึกษาทีี่สนใจอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้จากลิงค์ทีแนบ และสามารถส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา อาคาร D1 ห้อง 113 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 053-916186

 |   |  2098 ครั้ง