มฟล.จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 ได้รับความสนใจล้นหลามกว่า 15,000 คน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2562 ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2562 โดยวันที่ 18 สิงหาคม 2562 จัดพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี มฟล.เป็นประธานเปิดงาน ภายใต้หัวข้อ  “สิงหาคมเดือนแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์” โดยมี ผศ.ดร.สยาม ภพลือชัย ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มฟล. กล่าวรายงาน  วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย อีกทั้งเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ ความก้าวหน้า การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแขนงต่างๆ และเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี มฟล. กล่าวว่า มฟล. มุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียนนักศึกษา กระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในด้านความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างกว้างขวางและจริงจัง เนื่องจากความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตเพิ่มขึ้น การจัดกิจกรรมนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะนักเรียนและเยาวชน จะได้รับความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น สามารถนำข้อมูลที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน การพัฒนาสังคม และประเทศชาติในด้านต่างๆ ต่อไป

การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมจัดนิทรรศการเป็นจำนวนมาก เช่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย , การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center : STKC), บริษัทโตโยต้าเชียงราย จำกัด เป็นต้น หน่วยงานภายในได้แก่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ สถาบันชาและกาแฟ สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนย์บริการวิชาการ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น ที่ได้จัดกิจกรรม นิทรรศการ และการแข่งขันเพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้มีส่วนร่วมและได้รับความรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ กิจกรรม “Food & Fit สร้างชีวิตให้ Strong” การจำลองแผ่นดินไหว การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การวาดภาพตามจิตนาการทางวิทยาศาสตร์ การประกวดโตกอาหารเหนือ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ภูเขาไฟลาวา กิจกรรม “ขี้เฮ๊อะ#ขี้เยื่อ” นิทรรศการ “Tea & Coffee Agroforestry” นิทรรศการ “เครื่องปั้นดินเผา” เป็นต้น โดยตลอดการจัดงานมีโรงเรียนทั้งในจังหวัดเชียงราย และใกล้เคียงเข้าร่วมงานกว่า 15,000 คน

ดูรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันประเภทต่างๆ ได้ที่:  http://sci2019.mfu.ac.th/

ชมประมวลภาพได้ที่นี่

 |   |  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี