เด็ก มฟล. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (G-CON 2019)

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ "ทีม Princess" ที่คว้ารางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (G-CON 2019) รอบ Final Pitching เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ iam Square One ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จัดงานโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้รับเงินรางวัลจำนวน 25,000 บาท

อาจารย์ที่ปรึกษาและมีสมาชิกในทีมดังต่อไปนี้

1. อาจารย์ ดร. สุนทรินทร์ นุภาพ  อาจารย์ที่ปรึกษา

2. นางสาวแพรวพรรณ โตเจริญกุล นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3. นางสาวอาทิตยา  เกษรแก้ว นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

4. นางสาวจินตรา   แซ่จาง  นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ที่มา: สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 |   |  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  |  1147 ครั้ง