นักศึกษา มฟล. เข้าร่วมโครงการ Sakura Science Exchange Program ณ มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จำนวน 10 คน ได้แก่ นางสาวนาซุฮา บุญญามีน นางสาวเอเชีย เปรินทร์ นางสาวเจตปรียา รีฮาเซ็น นางสาวศรัณย์ชนก วงษ์เล็ก นางสาวปวันรัตน์ เหล่าจันทร์ นางสาวอัษนา เซ็นสม นางสาวธนพร หมุดดี นายณัฐกิตติ์ ทรัพย์น้อย นางสาวณัฐฐากาญจน์ ทองแก้ว และนาย ธีรพงษ์ อุมาสะ ได้เข้าร่วมโครงการ Japan-Asia Youth Exchange Program in Science หรือ Sakura Exchange Program in Science ณ Graduate School of Horticulture, Chiba University ประเทศญี่ปุ่น โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดอนลาว อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้ประสานงาน  ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดจาก Japan Science and Technology Agency (JST) โดยมี Assoc. Prof. Dr. Yukiharu Ogawa เป็นผู้ประสานงานฝ่ายญี่ปุ่น

ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1. เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทางด้าน Postharvest and Food Engineering 2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับนักศึกษาญี่ปุ่น 3. เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมญี่ปุ่น 4. เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์ของบริษัท Yamazaki Baking Co., Ltd.  5. เข้าชม Tokyo National Museum 6. เข้าชม Japan International Food Machinery & Technology Exhibition (FOOMA JAPAN 2019) ณ ศูนย์จัดการประชุม Tokyo Big Sight  และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

ที่มา: สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

 |   |  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร