ทุกสำนักวิชา จัดกิจกรรม How to learn เตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนให้นักศึกษาใหม่

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

d

            สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ (Aedo) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับทุกสำนักวิชา จัดกิจกรรม How to learn เตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในแต่ละสำนักวิชา ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วยสำนักวิชาที่เปิดสอนอยู่ที่ มฟล. จ.เชียงราย 14 สำนักวิชา คือ สำนักวิชาการจัดการ ศิลปศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ พยาบาลศาสตร์ นวัตกรรมสังคม จีนวิทยา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และสำนักวิชาล่าสุด การแพทย์บุรณาการ โดยแบ่งเป็นกิจกรรมปฐมนิเทศสำนักวิชา เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่ละสำนักวิชาและแต่สาขาวิชา กิจกรรม The Inspiration เชิญผู้ที่มีชื่อเสียงหรือมีผลงานโดดเด่นมาพูดสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาใหม่  และกิจกรรม Meet Alumni เชิญนักศึกษารุ่นพี่ ศิษย์เก่า ที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีชื่อเสียงหรือทำงานในบริษัทที่มีความโดดเด่นเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการเรียน การทำกิจกรรม รวมทั้งการปรับตัวใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้

  • 1040 ครั้ง
  • #สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ #นักศึกษา