สมาคมศิษย์เก่านิติศาสตร์ มฟล. ขอเชิญชวนเสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อรับรางวัล 3 สาขาประจำปี 2562

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมศิษย์เก่านิติศาสตร์ มาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (สน.มฟล.) ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขากระบวนการยุติธรรม สาขานักกฎหมายภาครัฐ และสาขานักกฎหมายอิสระ ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่ได้สร้างชื่อเสียงและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

คุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการพิจารณาแบ่งเป็น 2 ด้น คือ 1. คุณสมบัติทั่วไป 2. คุณสมบัติเฉพาะด้านที่มีความโดดเด่น โดยผู้ถูกเสนอรายชื่อจะต้องเป็นศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี โท และเอก ของสำนักวิชานิติศาสตร์ มฟล. เท่านั้น หมดเขตเสนอรายชื่อ ประวัติและผลงานวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 และประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลวันที่ 7 สิงหาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุริยันต์ ภูตาบนาค (เอ) ประธานคณะอนุกรรมการฯ โทร. 09-1047-8455 หรือคุณวสุนธรา ทรัพย์สมาน (อิ๋ว) เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ โทร. 06-2252-8659

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อและผลงาน และหนังสือให้ความยินยอมได้ที่

แบบเสนอชื่อและผลงาน drive.google.com/open

หนังสือให้ความยินยอม drive.google.com/open

 

 |   |  สำนักวิชานิติศาสตร์