ส่วนประชาสัมพันธ์ จัด Sip & Talk กระชับความสัมพันธ์ PR Network

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพู่ระหง อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี มฟล. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม Sip & Talk 2019 จัดโดยส่วนประชาสัมพันธ์ มฟล. ทั้งนี้เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนมุมมองแนวทางการประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบัน และแนวโน้มสื่อที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ได้นำกิจกรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมที่มาจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยจำนวนกว่า 50 คน กิจกรรมครั้งนี้ได้ให้ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมกลุ่มโดยการเสนอผลงานโดดเด่นหรือภาคภูมิใจของแต่ละหน่วยงานเพื่อนำไปสู่การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดยในระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 ส่วนประชาสัมพันธ์จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนเชิงสร้างสรรค์ Creative Writing & Online Content Workshop ให้แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ มฟล. อีกครั้ง

 |   |  ส่วนประชาสัมพันธ์  |  1307 ครั้ง